Rex Nordic

Sök
Allmänna garantivillkor

Garanti tillhandahålls av
Rex Nordic Oy (2646942–1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola

hädanefter även “Företag” eller “Företaget”

 1. Allmän beskrivning

Företaget lämnar en garanti till konsumenter som har köpt en produkt som importerats av företaget antingen direkt eller från en återförsäljare.

Konsumentens rättigheter under garantiperioden bestäms utifrån de regler som gäller i det land där garanti- eller garantiserviceanspråket har framställts. Denna garanti är en frivillig tillverkargaranti som ger konsumenter ytterligare rättigheter utöver gällande rättigheter enligt nationell konsumentlagstiftning och ska därför inte påverka dessa lagliga rättigheter. Garantin gäller förutsatt att enheten används och servas i enlighet med bruksanvisningen.

Alla produkter måste användas i enlighet med bruksanvisningen.

Tidsbegränsade eller tillfälliga erbjudanden är landsspecifika och relaterade garantianspråk ska inte framställas i något annat land än det eller de länder där erbjudandet är giltigt.

2. Garantins omfattning

Företaget ska förse de produkter som det har importerat med en garanti för material- och tillverkningsfel i enlighet med dessa garantivillkor. Garantigivaren ansvarar för att enhetens användbarhet och kvalitet förblir normal under hela garantiperioden. Annars har enheten en defekt.

Med defekt avses en sakkunnigt bedömd avvikelse från den normala kvaliteten på Företagets produkter eller tillhörande vägledningsvärden som tillhandahålls av tillverkaren, med hänsyn tagen till produktens ålder och den tid den har varit i bruk. Till exempel ska tillverknings- och konstruktionsfel och andra defekter och brister som försämrar användbarheten av enheten under garantitiden anses vara defekter som täcks av garantin.

Garantigivaren ansvarar dock inte för defekten om den anför rimliga skäl att avvikelsen i enhetens normala kvalitet eller användbarhet beror på en orsak som har att göra med köparen. Orsaken kan till exempel vara hantering av enheten i strid med underhållsinstruktionerna eller annan felaktig användning av enheten eller försummelse av det underhåll som ska utföras enligt ett underhållsprogram och upprättat av tillverkaren eller en bristfällig implementering av detta. Garantibegränsningarna har beskrivits mer i detalj i avsnitt 6.

Garantin täcker endast företagets produkter som säljs av en officiell återförsäljare av dessa eller som säljs via företagets egen webbshop.

Endast återförsäljare som auktoriserats av företaget får marknadsföra och annonsera den extra 1-årsgarantin.

Du kan lämna in ett garantianspråk på rexnordic.com. Alla försök att reparera produkten själv kommer att upphäva garantin.

3. Garantins start och varaktighet

Garantiperioden börjar på dagen för inköp av produkten. Ett kvitto eller liknande intyg på köpet av produkten måste behållas och uppvisas i garantirelaterade frågor för att bekräfta garantin.

Företaget beviljar en 12-månaders garanti för produkter från och med inköpsdatum för enheten. När det gäller specifikt nämnda och marknadsförda produkter kan garantin förlängas på rexnordic.com genom att aktivera en ytterligare garanti inom fyra (4) veckor från inköpsdatum för Airrex-produkter.

Mer information om garantitiderna för olika produkter finns på rexnordic.com.

4. Arbete som ingår i garantiomfattningen

Om enheten skickas till garantiservice inom den utökade garantiperioden måste kvittot och garantibeviset (eller ett tillförlitligt förtydligande av inköpsdatum) för den utökade garantin skickas med. Notera att beslut om felet ska åtgärdas enligt garantin endast fattas av Företaget. Med utgångspunkt i garantin ska reparation av det fel som omfattas av garantin utföras kostnadsfritt under garantitiden under normal arbetstid enligt vad Företaget har angivit. 

Eventuella kostnader kopplade till transport av enheten till garantiservice eller garantireparation ska bekostas av kunden. Behåll originalförpackningen för att underlätta eventuell transport. Kostnaderna för att returnera produkten till kunden efter garantiservice eller garantireparation, om enheten godkänts för garantiservice/reparation bekostas av återförsäljaren/importören. Om ett fel i eller reparation av produkten inte täcks av garantin måste kunden stå för alla servicekostnader, inklusive eventuella portoavgifter.

Om produkten eller en del därav byts ut som en del av rättigheterna under denna garantiperiod, ska den ersättande delen bli kundens egendom och den ersatta gamla delen ska bli Företagets egendom.

5. Garanti för en reparerad produkt

Garantin för en enhet som repareras eller byts ut under garantin löper till slutet av den ursprungliga garantiperioden.

6. Garantibegränsningar

Garantin täcker inte:

a) reparation av en defekt orsakad av naturligt slitage eller olämplig användning; bristfällig eller felaktig service utförd av annan än Företaget eller användningsvillkor som avviker från dimensioneringsgrunden; eller om köparen valt en enhet som är olämplig eller felaktigt dimensionerad för användning eller för en viss tillämpning. Instruktioner om årligt underhåll finns i bruksanvisningen som levereras med produkten samt online på rexnordic.com

b) användning av produkten i anläggningar som är oförenliga med bruksanvisningen och/eller problem orsakade av förhållanden. Kontrollera alltid de nödvändiga tekniska specifikationerna i produkthandboken

c) otillräcklig ventilation (produkter som kräver tillräcklig ventilation för att fungera)

d) ersättning för direkt eller indirekt skada som orsakats av den defekta enheten

e) reparation av en defekt om en tredje part har utfört modifieringar eller reparationer av enheten

f) reparation eller utbyte av delar som är utsatta för slitage utan några specifikt beviljade garantier

g) fel orsakade av UV-ljus och sol, missfärgning av badtunnan eller andra färgförändringar vid användning.

h) eventuella fel som är karakteristiska för trä, till exempel men inte begränsat till skador orsakade av fuktförändringar, missfärgning eller sprickor i träet.

i) fel orsakade av frysning

Om det under en garantireparation visar sig att felet eller eventuellt fel har orsakats av någon av de ovan nämnda faktorerna har Företaget rätt att fakturera kunden för eventuella arbeten och materialkostnader som arbetet medför. Företaget ska rapportera en sådan situation när ärendet har uppkommit, och kunden ska i detta fall ha möjlighet att inte reparera det fel som inte omfattas av garantivillkoren. I den situation som beskrivs ovan ska kunden ansvara för returkostnaderna för produkten. Produkten kan även återvinnas från Företagets underhållstjänst dit produkten har skickats utan extra kostnad.

Skälig tid för att anmäla ett fel ska vara senast 60 dagar efter att felet upptäckts eller den dag då det borde ha upptäckts. Kunden ska dock vid fel alltid agera på ett sätt som säkerställer att skadan inte förvärras på grund av kundens agerande eller försummelse. Vid felanmälan ska köparen visa upp ett garantibevis eller annat tillförlitligt förtydligande om var och när enheten köptes.

Vid uppskattning av rimlig reparationstid ska felets grad beaktas med hänsyn till anordningens säkerhet och tillförlitlighet, svårigheten att lokalisera felet, reparationens omfattning och tillgången på reservdelar.

När det gäller programvara ska tillverkarens licens och användarvillkor iakttas.

7. Framställa garantianspråk

Du kan lämna in ett garantianspråk på rexnordic.com eller via telefon eller e-post till Rex Nordics kundtjänst under servicetid. Uppdaterad kontaktinformationen för kundtjänst finns på rexnordic.com.

Alternativt, om du köpt produkten från en officiell Rex Nordic Oy-återförsäljare, kan du kontakta återförsäljaren. 

8. Garantiservice och tillval

Det mest lämpliga alternativet för garantiservice kan fastställas genom kontakt med Rex Nordic. Med nedanstående alternativ ska Rex Nordic bestämma ett eller flera alternativ som ska användas:

a) en auktoriserad servicemedarbetare anländer på plats för att utföra garantiserviceåtgärderna

b) kunden skickar produkten till garantiservice per post. Rex Nordic ska betala portoavgifterna åt båda hållen om garantivillkoren uppfylls

c) kunden levererar produkten till en auktoriserad återförsäljare, och återförsäljaren levererar produkten till Rex Nordic. 

d) kunden levererar produkten direkt till en av Rex Nordic anvisad serviceplats. Kunden ska stå för de kostnader som uppstår för denne. 

e) Rex Nordic ska leverera en lätt utbytbar del per post som kunden själv kan byta ut.

Vi ska inte bära något direkt eller indirekt ansvar för några arbetsrelaterade kostnader.  Om du behöver vägledning eller mer information, kontakta Rex Nordics underhållsavdelning. Den uppdaterade kontaktinformationen finns tillgänglig på rexnordic.com.

9. Friskrivning

Denna garanti ska tolkas enligt lagarna i det land där produkten som importeras av Rex Nordic Oy har sålts. 

I den utsträckning lokal lagstiftning tillåter, ska Rex Nordic inte bära ansvar för eventuella funktionsfel, skada, förlust eller annan indirekt skada på produkten orsakad av felaktig användning av produkten, oförmåga att använda den eller brott mot den direkta eller indirekta garantin. 

OBS! För att få ytterligare 1 års garanti måste du aktivera produkten inom 4 veckor från inköpsdatum på www.rexnordic.com. Den nödvändiga aktiveringen för tilläggsgarantin kan endast göras på den här webbplatsen.

Produktspecifika garantivillkor - Rexener Badtunnor

REXENER BADTUNNOR

 

 1. Garantins omfattning

Importören ska förse de produkter som denne har importerat med garanti för material- och tillverkningsfel i enlighet med dessa garantivillkor. Garantigivaren ska ansvara för att säkerställa att användbarheten och kvaliteten på enheten förblir normal under hela garantiperioden. Annars har enheten en defekt.

Med defekt avses en sakkunnigt bedömd avvikelse från den normala kvaliteten på importörens produkter eller tillhörande vägledningsvärden som tillhandahålls av tillverkaren, med hänsyn tagen till produktens ålder och den tid den har varit i bruk. Till exempel ska tillverknings- och konstruktionsfel och andra defekter och brister som försämrar användbarheten av enheten under garantitiden anses vara defekter som täcks av garantin.

Garantigivaren ansvarar dock inte för defekten om den anför rimliga skäl att avvikelsen i enhetens normala kvalitet eller användbarhet beror på en orsak som har att göra med köparen. Orsaken kan till exempel vara hantering av enheten i strid med underhållsinstruktionerna eller annan felaktig användning av enheten eller försummelse av det underhåll som ska utföras enligt ett underhållsprogram och upprättat av tillverkaren eller en bristfällig implementering av detta. Garantibegränsningarna har beskrivits mer i detalj i avsnitt 6.

Garantin täcker endast Rex Nordic Oy-produkter som importeras av Rex Nordic Oy och säljs av en officiell återförsäljare av dessa.

Garantin täcker inte följande:

 • eventuella fel som är karakteristiska för trä, till exempel men inte begränsat till skador orsakade av fuktförändringar, missfärgning eller sprickor i träet.
 • naturligt slitage, till exempel vridning eller bränning av galler eller andra förbränningsdelar
 • skador orsakade av felaktig användning eller extrema temperaturer, till exempel frost
 • skador orsakade av kemikalier som används i vatten
 • eventuella indirekta kostnader som orsakas av produkten, till exempel reparation av terrass/altan eller demontering och montering.
 • annat användarmissbruk och fel orsakade av felaktig användning

Du kan lämna in ett garantianspråk på rexnordic.com eller via telefon eller e-post till Rex Nordics kundtjänst under servicetid. Uppdaterad kontaktinformationen för kundtjänst finns på rexnordic.com. Alla försök att reparera produkten själv kommer att upphäva garantin.

 1. Garantibegränsningar

Garantin täcker inte:

 1. reparation av en defekt orsakad av naturligt slitage eller olämplig användning; bristfällig eller felaktig service utförd av annan än importören eller användningsvillkor som avviker från dimensioneringsgrunden; eller om köparen valt en enhet som är olämplig eller felaktigt dimensionerad för användning eller för en viss tillämpning. Instruktioner om årligt underhåll finns i bruksanvisningen som levereras med produkten samt online på rexnordic.com
 2. användning av produkten i anläggningar som är oförenliga med bruksanvisningen och/eller problem orsakade av förhållanden. Kontrollera alltid de nödvändiga tekniska specifikationerna i produkthandboken
 3. otillräcklig ventilation (produkter som kräver tillräcklig ventilation för att fungera)
 4. ersättning för direkt eller indirekt skada som orsakats av den defekta enheten
 5. reparation av en defekt om en tredje part har utfört modifieringar eller reparationer av enheten
 6. reparation eller utbyte av delar som är utsatta för slitage utan några specifikt beviljade garantier
 7. fel orsakade av UV-ljus och sol, missfärgning av badtunnan eller andra färgförändringar vid användning.
 8. eventuella fel som är karakteristiska för trä, till exempel men inte begränsat till skador orsakade av fuktförändringar, missfärgning eller sprickor i träet.
 9. fel orsakade av frysning
 10. UV-lampa (förbrukningsmaterial)

Om det under en garantireparation visar sig att felet eller eventuellt fel har orsakats av någon av de ovan nämnda faktorerna har importören rätt att fakturera kunden för eventuella arbeten och materialkostnader som arbetet medför. Importören ska rapportera en sådan situation när ärendet har uppkommit, och kunden ska i detta fall ha möjlighet att inte reparera det fel som inte omfattas av garantivillkoren. I den situation som beskrivs ovan ska kunden ansvara för returkostnaderna för produkten. Produkten kan även återvinnas från importörens underhållstjänst dit produkten har skickats utan extra kostnad.

Skälig tid för att anmäla ett fel ska vara senast 60 dagar efter att felet upptäckts eller den dag då det borde ha upptäckts. Kunden ska dock vid fel alltid agera på ett sätt som säkerställer att skadan inte förvärras på grund av kundens agerande eller försummelse. Vid felanmälan ska köparen visa upp ett garantibevis eller annat tillförlitligt förtydligande om var och när enheten köptes.

Vid uppskattning av rimlig reparationstid ska felets grad beaktas med hänsyn till anordningens säkerhet och tillförlitlighet, svårigheten att lokalisera felet, reparationens omfattning och tillgången på reservdelar.

När det gäller programvara ska tillverkarens licens och användarvillkor iakttas.

 1. Framställa garantianspråk

Garantianspråk ska framställas enligt de allmänna garantivillkoren.

 1. Garantiperioder efter komponent

Del

Rexener-garanti

Spabadets skalstruktur

3+2*

Rexener Bioheater

2+1*

Spabadets skalyta

3

LED-ljus och fjärrkontroll

2

Airjet-system (exkl. munstycke)

3

Airjet-munstycken

2

VVS

3

Trästomme och beklädnad

3

Cirkulationspump och massfilter

3

UV-ljus

2

UV-lampa

1

Bränsletank

3

Vedeldad spis

2

 

*Ytterligare frivilliga års garanti kan läggas till genom att aktivera produkten på rexnordic.com.

 1. Friskrivning

Om inget annat anges gäller Allmänna garantivillkor. Uppdaterade fullständiga villkor finns på www.rexener.com.

Airrex-värmare & Rexener Bioheater

AIRREX-VÄRMARE

Utöver Rex Nordic Oys allmänna garantivillkor måste nedanstående villkor uppfyllas för att garantivillkoren ska gälla för Airrex-värmare.

 1. Airrex-värmaren får endast användas enligt bruksanvisningen.
 2. Ventilationen måste vara tillräcklig enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
 3. Endast reservdelar och munstycken från Airrex får användas i Airrex värmare.
 4. Endast diesel, biodiesel eller eldningsolja får användas i Airrex-värmare.
 5. Airrex-värmare är endast avsedda för inomhusbruk och får aldrig användas eller förvaras utomhus.
 6. Det årliga underhållet ska ha utförts korrekt.
 7. Vid transport ska värmaren alltid förvaras säkert i upprätt läge, så att den inte kan komma i rörelse.
 8. Garantitiden är 2 år. Om Airrex-värmaren registreras på rexnordic.com förlängs garantin med ytterligare 1 år.

REXENER BIOHEATER

Utöver Rex Nordic Oys allmänna garantivillkor måste nedanstående villkor uppfyllas för att garantivillkoren ska gälla för Rexener Bioheater.

 1. Rexener Bioheater får endast användas enligt bruksanvisningen.
 2. Saltvatten eller saltklorinator får inte användas i Rexener Bioheater.
 3. Endast reservdelar från Rexener Bioheater får användas.
 4. Endast diesel, biodiesel eller eldningsolja får användas i Rexener Bioheater.
 5. Det årliga underhållet ska ha utförts korrekt.
 6. Vid transport ska värmaren alltid förvaras säkert i upprätt läge, så att den inte kan komma i rörelse.
 7. Garantitiden är 2 år. Om Airrex-värmaren registreras på rexnordic.com förlängs garantin med ytterligare 1 år.