Rex Nordic

Szukaj

Ogólne warunki gwarancji

Gwarancja udzielana przez
Rex Nordic Oy (2646942–1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola

zwana także “Firmą”

1. Ogólny opis

Firma udziela gwarancji konsumentom, którzy kupili produkt importowany przez Firmę bezpośrednio lub od sprzedawcy.

Uprawnienia konsumenta w okresie gwarancji określane są na podstawie przepisów obowiązujących w kraju, w którym zgłoszono reklamację. Niniejsza gwarancja jest dobrowolną gwarancją producenta zapewniającą konsumentom dodatkowe prawa oprócz praw wynikających z krajowych przepisów konsumenckich i dlatego nie ma wpływu na te prawa. Gwarancja zachowuje ważność pod warunkiem, że urządzenie jest obsługiwane i serwisowane zgodnie z instrukcją obsługi.

Wszystkie produkty muszą być używane zgodnie z instrukcją obsługi.

Oferty ograniczone czasowo lub oferty tymczasowe są specyficzne dla danego kraju, a związane z nimi roszczenia gwarancyjne nie mogą być przedstawiane w żadnym innym kraju niż kraj lub kraje, w których oferta jest ważna.

2. Zakres gwarancji

Firma udziela importowanym przez siebie produktom gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji. Udzielający gwarancji jest odpowiedzialny za zapewnienie, że użyteczność i jakość urządzenia pozostanie na normalnym poziomie przez cały okres gwarancji. W przeciwnym razie urządzenie ma wadę.

Wada odnosi się do fachowo ocenionego odchylenia od normalnej jakości produktów Firmy lub powiązanych wartości orientacyjnych podanych przez producenta, biorąc pod uwagę wiek urządzenia i czas jego użytkowania. Za wady objęte gwarancją uważa się np. wady produkcyjne i konstrukcyjne oraz inne wady i braki utrudniające korzystanie z urządzenia w okresie gwarancyjnym.

Gwarant nie ponosi jednak odpowiedzialności za wadę, jeśli potrafi racjonalnie uzasadnić, że odchylenie od normalnej jakości lub użyteczności urządzenia wynika z przyczyny leżącej po stronie kupującego. Przyczyną może być np. obchodzenie się z urządzeniem sprzeczne z zasadami wskazanymi w instrukcji konserwacji lub inne niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzenia lub zaniedbanie konserwacji przewidzianej do wykonania zgodnie z programem konserwacji przygotowanym przez producenta lub jej wadliwe wykonanie. Ograniczenia gwarancji zostały opisane bardziej szczegółowo w sekcji 6.

Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty Firmy sprzedawane przez jej oficjalnego sprzedawcę lub sprzedawane we własnym sklepie internetowym Firmy.

Tylko sprzedawcy autoryzowani przez Firmę mogą sprzedawać i reklamować dodatkową roczną gwarancję.

Możesz zgłosić roszczenie gwarancyjne na stronie rexnordic.com. Wszelkie próby samodzielnej naprawy produktu spowodują utratę gwarancji.

3. Początek i okres trwania gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Należy zachować paragon lub inny dowód zakupu produktu i okazać go w sprawach związanych z gwarancją w celu potwierdzenia gwarancji.

Firma udziela 12-miesięcznej gwarancji na produkty, licząc od daty zakupu urządzenia. W przypadku niektórych konkretnie wskazanych produktów, gwarancja może zostać przedłużona na rexnordic.com poprzez aktywację dodatkowej gwarancji w ciągu czterech tygodni od daty zakupu produktów Airrex.

Więcej informacji na temat okresów gwarancji różnych produktów znajduje się na stronie rexnordic.com.

4. Prace objęte zakresem gwarancji

Jeśli urządzenie jest wysyłane do serwisu gwarancyjnego w okresie przedłużonej gwarancji, należy wraz z nim przesłać paragon oraz kartę gwarancyjną (lub inny rzetelny dowód daty zakupu) dla przedłużonej gwarancji. Należy pamiętać, że decyzja o tym, czy wada zostanie usunięta w ramach gwarancji, należy wyłącznie do Firmy. Na podstawie gwarancji naprawa objętej nią wady zostanie wykonana bezpłatnie w okresie gwarancyjnym w normalnych godzinach pracy wskazanych przez Firmę.

Ewentualne koszty związane z transportem urządzenia do serwisu zajmującego się naprawą gwarancyjną ponosi klient. Zachowaj oryginalne opakowanie, aby ułatwić transport. Koszty związane ze zwrotem produktu do klienta po wykonaniu serwisu gwarancyjnego lub naprawy gwarancyjnej, jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do serwisu/naprawy gwarancyjnej, ponosi sprzedawca/importer. Jeśli wada lub naprawa produktu nie jest objęta gwarancją, klient musi pokryć wszystkie koszty serwisu, w tym wszelkie opłaty pocztowe.

Jeśli produkt lub jego część zostanie wymieniony w ramach praw wynikających z niniejszej gwarancji, część zamienna staje się własnością klienta, a wymieniona stara część staje się własnością Firmy.

5. Gwarancja na naprawiony produkt

Gwarancja urządzenia naprawionego lub wymienionego w ramach gwarancji trwa do końca pierwotnego okresu gwarancyjnego.

6. Ograniczenia gwarancji

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:

 1. naprawy wady powstałej z powodu naturalnego zużycia lub niewłaściwego użytkowania; nienależytego lub niewłaściwego serwisu przeprowadzonego przez podmiot inny niż Firma lub warunków użytkowania odbiegających od zaleceń w instrukcji obsługi; lub wyboru przez nabywcę urządzenia niewłaściwego lub o wymiarach niedostosowanych do określonych potrzeb. Informacje dotyczące corocznej konserwacji znajdują się w instrukcji obsługi dostarczanej z produktem oraz dostępnej online na stronie rexnordic.com
 2. użytkowania produktu w obiektach niezgodnych z instrukcją obsługi i/lub problemów spowodowanych warunkami użytkowania. Zawsze sprawdzaj wymagane specyfikacje techniczne w instrukcji produktu
 3. niewystarczającej wentylacji (w przypadku produktów wymagających do właściwego działania odpowiedniej wentylacji)
 4. odszkodowania za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez wadliwe urządzenie
 5. naprawy wady, jeżeli osoba trzecia dokonała modyfikacji lub naprawy urządzenia
 6. naprawy lub wymiany części podlegających zużyciu bez wyraźnie udzielonych gwarancji
 7. wad spowodowanych promieniowaniem UV i słońcem, odbarwień wanny z hydromasażem ani innych zmian koloru podczas użytkowania
 8. wszelkich wad charakterystycznych dla drewna, między innymi uszkodzeń spowodowanych zmianami wilgotności, przebarwień, pęknięć i powstawanie szpar w drewnie
 9. wad spowodowanych zamrożeniem.

Jeśli podczas naprawy gwarancyjnej okaże się, że wada lub ewentualna wada została spowodowana przez jeden z wyżej wymienionych czynników, Firma ma prawo wystawić klientowi fakturę za wszelkie prace i koszty wykorzystanych materiałów. Firma zgłosi taką sytuację po jej zidentyfikowaniu i wówczas klient będzie miał możliwość zdecydować o nieusuwaniu wady nieobjętej warunkami gwarancji. W sytuacji opisanej powyżej koszty zwrotu produktu pokrywa klient. Produkt można również odzyskać w serwisie firmy, do którego produkt został wysłany bez dodatkowych opłat.

Rozsądny termin na zgłoszenie wady to nie później niż 60 dni od wykrycia wady lub dnia, w którym powinna była zostać wykryta. Jednak w przypadku wystąpienia wady, klient musi zawsze działać w sposób zapewniający, że wada nie zostanie zwiększona z powodu działań lub zaniedbań klienta. Zgłaszając wadę, kupujący musi przedstawić kartę gwarancyjną lub inne wiarygodne dowody pozwalające określić, gdzie i kiedy urządzenie zostało zakupione.

Przy szacowaniu rozsądnego czasu naprawy należy uwzględnić złożoność wady, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i niezawodność urządzenia, poziom trudności zlokalizowania wady, zakres naprawy oraz dostępność części zamiennych.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, należy przestrzegać licencji producenta i warunków użytkowania.

7. Przedstawienie roszczenia gwarancyjnego

Możesz zgłosić roszczenie gwarancyjne na stronie rexnordic.com, telefonicznie lub mailowo do działu obsługi klienta Rex Nordic w godzinach pracy. Aktualne dane kontaktowe działu obsługi klienta są dostępne na stronie rexnordic.com.

Alternatywnie, jeśli kupiłeś produkt od autoryzowanego sprzedawcy Rex Nordic Oy, możesz skontaktować się ze sprzedawcą.

8. Serwis gwarancyjny i opcje

Najodpowiedniejszą opcję serwisu gwarancyjnego można ustalić, kontaktując się z firmą Rex Nordic. Rex Nordic określi wówczas jedną lub więcej z poniższych opcji:

 1. upoważniony pracownik serwisu przyjeżdża na miejsce w celu wykonania serwisu gwarancyjnego
 2. klient wysyła produkt do serwisu gwarancyjnego pocztą. Rex Nordic uiszcza opłaty pocztowe za wysyłkę w obie strony, jeśli spełnione zostaną warunki gwarancji
 3. klient dostarcza produkt do autoryzowanego sprzedawcy, a sprzedawca dostarcza produkt do firmy Rex Nordic
 4. klient dostarcza produkt bezpośrednio do punktu serwisowego wskazanego przez Rex Nordic. Klient pokrywa poniesione przez siebie koszty
 5. Rex Nordic dostarcza pocztą łatwą do wymiany część, aby klient mógł ją wymienić samodzielnie.

Nie ponosimy żadnej bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty związane z pracą. Jeśli potrzebujesz wskazówek lub dodatkowych informacji, skontaktuj się z działem konserwacji Rex Nordic. Aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie rexnordic.com.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejszą gwarancję należy interpretować zgodnie z prawem kraju, w którym został sprzedany produkt importowany przez firmę Rex Nordic Oy

W zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy, Rex Nordic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady operacyjne, szkody, straty lub inne pośrednie uszkodzenia produktu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu, niemożnością jego użytkowania lub naruszeniem bezpośredniej lub pośredniej gwarancji.

Uwaga! Aby otrzymać dodatkową roczną gwarancję, należy aktywować produkt w ciągu 4 tygodni od daty zakupu na stronie www.warranty.rexnordic.com/pl. Aktywacja niezbędna do skorzystania z dodatkowej gwarancji może zostać przeprowadzona tylko na tej stronie.

Warunki gwarancji

NAGRZEWNICE AIRREX

Oprócz ogólnych warunków gwarancji Rex Nordic Oy, poniższe warunki muszą zostać spełnione, aby warunki gwarancji miały zastosowanie do nagrzewnic Airrex.

 1. Nagrzewnica Airrex musi być zawsze używany zgodnie z instrukcją obsługi.
 2. Należy zapewnić odpowiednią wentylację zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
 3. W nagrzewnicach Airrex należy używać wyłącznie części zamiennych i dysz Airrex.
 4. W nagrzewnicach Airrex należy stosować wyłącznie olej napędowy, biodiesel lub olej opałowy.
 5. Nagrzewnica Airrex jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie należy go nigdy używać ani przechowywać na zewnątrz.
 6. Coroczna konserwacja została wykonana prawidłowo.
 7. Podczas transportu nagrzewnica musi być zawsze bezpiecznie przechowywany w pozycji pionowej, bez możliwości przesuwania.
 8. Okres gwarancji wynosi 2 lata. Jeśli nagrzewnica Airrex zostanie zarejestrowany na stronie warranty.rexnordic.com/pl, gwarancja zostanie przedłużona o 1 dodatkowy rok.

Uwaga! Aby otrzymać dodatkową roczną gwarancję, należy aktywować produkt w ciągu 4 tygodni od daty zakupu na stronie www.warranty.rexnordic.com/pl. Aktywacja niezbędna do skorzystania z dodatkowej gwarancji może zostać przeprowadzona tylko na tej stronie.