Rex Nordic

Search
Generelle garantivilkår og betingelser

Generelle garantivilkår og -betingelser

Garanti gitt av
Rex Nordic Oy (2646942–1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola

senere også «Selskapet»

 1. Generell beskrivelse

Selskapet gir en garanti til forbrukere som har kjøpt et produkt importert av selskapet enten direkte eller fra en forhandler.

Forbrukerens rettigheter i garantiperioden bestemmes ut fra regelverket som gjelder i landet der garantien eller garantiservicekravet er presentert. Denne garantien er en frivillig produsentgaranti som gir forbrukerne tilleggsrettigheter i tillegg til deres rettigheter i henhold til nasjonal forbrukerlovgivning og skal derfor ikke påvirke disse juridiske rettighetene. Garantien forblir gyldig forutsatt at enheten betjenes og vedlikeholdes i samsvar med bruksanvisningen.

Alle produkter skal brukes i henhold til bruksanvisningen.

Tidsbegrensede eller midlertidige tilbud er landsspesifikke, og relaterte garantikrav skal ikke presenteres i noe annet land enn det landet eller de landene der tilbudet er gyldig.

2. Garantidekning

Selskapet skal gi produktene det har importert en garanti for material- og produksjonsfeil i samsvar med disse garantivilkårene.  Leverandøren av garantien skal være ansvarlig for å sikre at brukervennligheten og kvaliteten til enheten forblir normal gjennom hele garantiperioden. Ellers har enheten en defekt.

En defekt refererer til et ekspertvurdert avvik fra den normale kvaliteten til selskapets produkter eller de relaterte veiledende verdiene gitt av produsenten, tatt i betraktning enhetens alder og tiden den har vært i bruk. For eksempel skal produksjons- og strukturfeil og andre defekter og mangler som svekker enhetens brukbarhet i løpet av garantiperioden, betraktes som mangler som dekkes av garantien.

Garantileverandøren er imidlertid ikke ansvarlig for mangelen hvis den fremfører et rimelig tilfelle at avviket i enhetens normale kvalitet eller brukbarhet skyldes en årsak knyttet til kjøperen. Årsaken kan for eksempel være håndtering av enheten i strid med vedlikeholdsinstruksjonene eller annen feilaktig bruk av enheten eller forsømmelse av vedlikeholdet som skal utføres i henhold til et vedlikeholdsprogram og utarbeidet av produsenten eller en mangelfull implementering av det.  Garantibegrensningene er beskrevet mer detaljert i avsnitt 6.

Garantien dekker kun selskapets produkter som selges av en offisiell forhandler av det eller selges fra selskapets egen nettbutikk.

Kun forhandlere autorisert av selskapet har lov til å markedsføre og annonsere den ekstra ettårsgarantien.

Du kan sende inn et garantikrav på rexnordic.com. Ethvert forsøk på å reparere produktet selv vil føre til at garantien kanselleres.

3. Start og varighet av garantien

Garantiperioden begynner på kjøpsdagen for produktet. En kvittering eller et lignende sertifikat for kjøpet av produktet må beholdes og presenteres i garantirelaterte forhold for å bekrefte garantien.

Selskapet gir en tolvmåneders garanti for produkter fra kjøpsdatoen for enheten.  Hvis det gjelder spesifikt nevnte og markedsførte produkter, kan garantien utvides på rexnordic.com ved å aktivere en tilleggsgaranti innen fire (4) uker etter kjøpsdatoen for Airrex-produkter.

Mer informasjon om garantiperioder for forskjellige produkter er tilgjengelig på rexnordic.com.

4. Arbeid inkludert i garantiomfanget

Hvis enheten sendes til garantiservice innen den utvidede garantiperioden, må kvittering og garantisertifikat (eller en pålitelig avklaring av kjøpsdatoen) for den utvidede garantien sendes med den. Vær oppmerksom på at avgjørelsen om defekten skal utbedres av garantien fattes utelukkende av selskapet. Basert på garantien skal reparasjon av defekten som dekkes av garantien utføres gratis i garantiperioden innenfor normal arbeidstid som angitt av Selskapet.  

Mulige kostnader forbundet med å transportere enheten til garantiservice eller reparasjon av garantien er på kundens regning. Oppbevar originalemballasjen for å lette transporten. Kostnadene knyttet til retur av produktet til kunden etter garantiservice eller reparasjon av garantien, hvis enheten ble godkjent for garantiservice/-reparasjon, er på bekostning av forhandleren/importøren. Hvis en mangel i eller reparasjon av produktet ikke dekkes av garantien, må kunden betale for alle servicekostnader, inkludert eventuelle postgebyrer.

Hvis produktet eller deler av det erstattes som en del av rettighetene under dette garantivilkåret, skal den erstattende delen bli kundens eiendom og den erstattede gamle delen skal bli selskapets eiendom.

5. Garanti for et reparert produkt

Garantien for en enhet som er reparert eller erstattet under garantien, skal fortsette til slutten av den opprinnelige garantiperioden.

6. Garantibegrensninger

Garantien dekker ikke:

 1. reparasjon av en defekt forårsaket av naturlig slitasje eller upassende bruk; mangelfull eller feil service utført av noen annen enn Selskapet eller bruksforhold som avviker fra dimensjoneringsgrunnlaget; eller valg av kjøper av en enhet som er uegnet eller feil dimensjonert for bruk eller for en bestemt applikasjon. Instruksjoner om årlig vedlikehold er gitt i bruksanvisningen som følger med produktet og tilgjengelig online på rexnordic.com
 2. bruk av produktet i anlegg som er uforenlige med bruksanvisningen og/eller problemer forårsaket av diverse forhold. Sjekk alltid de nødvendige tekniske spesifikasjonene i produktmanualen
 3. utilstrekkelig ventilasjon (produkter som krever tilstrekkelig ventilasjon for å fungere)
 4. erstatning for direkte eller indirekte skade forårsaket av den defekte enheten
 5. reparasjon av en defekt hvis en tredjepart har utført modifikasjoner eller reparasjoner på enheten
 6. reparasjon eller utskifting av deler som er utsatt for slitasje uten spesifikt gitte garantier
 7. feil forårsaket av UV-lys og sol, misfarging av badestampen eller andre fargeendringer i bruk.
 8. eventuelle feil som er karakteristiske for tre, for eksempel, men ikke begrenset til, skader forårsaket av fuktighetsendringer, misfarging, sprekker og spalter i treet.
 9. feil forårsaket av frysing

Dersom det under en garantireparasjon viser seg at feilen eller den mulige mangelen er forårsaket av en av de ovennevnte faktorene, skal Selskapet ha rett til å fakturere kunden for eventuelle arbeids- og materialkostnader arbeidet medfører. Selskapet skal melde fra om en slik situasjon når forholdet har dukket opp, i så fall skal kunden ha mulighet til å ikke reparere mangelen som ikke dekkes av garantivilkårene. I den situasjonen som er beskrevet ovenfor, skal produktets returgebyr være under kundens ansvar. Produktet kan også hentes tilbake fra Selskapets vedlikeholdstjeneste der produktet er sendt uten ekstra kostnad.

En rimelig frist for å rapportere en mangel skal ikke være senere enn 60 dager etter oppdagelsen av mangelen eller dagen da den skulle ha blitt oppdaget. Imidlertid, i tilfelle en mangel, må kunden alltid handle på en måte som sikrer at skaden ikke blir økt på grunn av kundens handlinger eller uaktsomhet. Ved rapportering av en feil må kjøperen fremlegge et garantisertifikat eller en annen pålitelig avklaring om hvor og når enheten ble kjøpt.

Når en estimerer en rimelig reparasjonstid, skal graden av feil tas i betraktning av sikkerheten og påliteligheten til enheten, vanskeligheten med å finne feilen, omfanget av reparasjonen og tilgjengeligheten av reservedeler.

Når det gjelder programvare, skal produsentens lisens og bruksvilkår overholdes.

7. Presentere et garantikrav

Du kan sende inn et garantikrav på rexnordic.com eller via telefon eller e-post til Rex Nordics kundeservice i løpet av åpningstiden. Den oppdaterte kontaktinformasjonen om kundeservice er tilgjengelig på rexnordic.com.

Alternativt, hvis du kjøpte produktet fra en offisiell Rex Nordic as-forhandler, kan du kontakte forhandleren. 

8. Garantiservice og alternativer

Det mest passende alternativet for garantiservice kan avgjøres gjennom kontakt med Rex Nordic. Med alternativene nedenfor skal Rex Nordic bestemme ett eller flere alternativer som skal brukes:

  1. en autorisert servicemedarbeider ankommer på stedet for å utføre garantiservicetiltakene
  2. kunden sender produktet til garantiservice i posten. Rex Nordic skal betale frakt begge veier hvis garantibetingelsene er oppfylt
  3. kunden leverer produktet til en autorisert forhandler, og forhandleren leverer produktet til Rex Nordic.
  4. kunden leverer produktet direkte til et servicested angitt av Rex Nordic. Kunden skal være ansvarlig for kostnadene vedkommende påløper.
  5. Rex Nordic skal levere en lett utskiftbar del per post som kunden selv kan erstatte.

Vi bærer ikke noe direkte eller indirekte ansvar for noen arbeidsrelaterte kostnader.  Trenger du veiledning eller mer informasjon, ta kontakt med Rex Nordics vedlikeholdsavdeling. Den oppdaterte kontaktinformasjonen er tilgjengelig på rexnordic.com.

9. Ansvarsfraskrivelse

Denne garantien skal tolkes i samsvar med lovene i landet der produktet som er importert av Rex Nordic Oy er solgt. 

I den grad lokal lovgivning tillater det, skal Rex Nordic ikke være ansvarlig for driftsfeil, skade, tap eller annen indirekte skade på produktet forårsaket av misbruk av produktet, manglende evne til å bruke det eller brudd på den direkte eller indirekte garantien. 

OBS! For å motta den ekstra ettårsgarantien, må du aktivere produktet innen fire uker fra kjøpsdatoen på www.rexnordic.com. Aktiveringen som er nødvendig for tilleggsgarantien, kan bare gjøres på dette nettstedet.

Produktspesifikke garantivilkår og betingelser - Rexener Badestamper

Produktspesifikke garantivilkår og betingelser

REXENER BADESTAMPER

 1. Garantidekning

Importøren skal gi produktene vedkommende har importert med garanti for material- og produksjonsfeil i samsvar med disse garantibetingelsene. Leverandøren av garantien skal være ansvarlig for å sikre at brukervennligheten og kvaliteten til enheten forblir normal gjennom hele garantiperioden. Ellers har enheten en defekt.

En mangel refererer til et faglig vurdert avvik fra den normale kvaliteten på importørens produkter eller relaterte veiledningsverdier gitt av produsenten, med tanke på enhetens alder og tiden den har vært i bruk. For eksempel skal produksjons- og strukturfeil og andre defekter og mangler som svekker enhetens brukbarhet i løpet av garantiperioden, betraktes som mangler som dekkes av garantien.

Garantileverandøren er imidlertid ikke ansvarlig for mangelen hvis den fremfører et rimelig tilfelle at avviket i enhetens normale kvalitet eller brukbarhet skyldes en årsak knyttet til kjøperen. Årsaken kan for eksempel være håndtering av enheten i strid med vedlikeholdsinstruksjonene eller annen feilaktig bruk av enheten eller forsømmelse av vedlikeholdet som skal utføres i henhold til et vedlikeholdsprogram og utarbeidet av produsenten eller en mangelfull implementering av det.  Garantibegrensningene er beskrevet mer detaljert i avsnitt 6.

Garantien dekker bare Rex Nordic-produkter importert av Rex Nordic og solgt av en offisiell forhandler av disse.

Garantien dekker ikke følgende:

 • eventuelle feil som er karakteristiske for tre, for eksempel, men ikke begrenset til, skader forårsaket av fuktighetsendringer, misfarging, sprekker og spalter i treet.
 • naturlig slitasje, for eksempel vridning eller brenning av ristene eller andre forbrenningsdeler
 • skader forårsaket av feil bruk eller ekstreme temperaturer, for eksempel frost
 • skader forårsaket av kjemikalier som brukes i vann
 • eventuelle indirekte kostnader forårsaket av produktet, for eksempel terrasse-/dekkreparasjoner eller demontering og montering.
 • annen brukermisbruk og feil forårsaket av misbruk

Du kan sende inn et garantikrav på rexnordic.com eller via telefon eller e-post til Rex Nordics kundeservice i løpet av åpningstiden. Den oppdaterte kontaktinformasjonen om kundeservice er tilgjengelig på rexnordic.com. Ethvert forsøk på å reparere produktet selv vil føre til at garantien kanselleres.

 1. Garantibegrensninger

Garantien dekker ikke:

 1. reparasjon av en defekt forårsaket av naturlig slitasje eller upassende bruk; mangelfull eller feil service utført av noen annen enn importøren eller bruksforhold som avviker fra dimensjoneringsgrunnlaget; eller valg av kjøper av en enhet som er uegnet eller feil dimensjonert for bruk eller for en bestemt applikasjon. Instruksjoner om årlig vedlikehold er gitt i bruksanvisningen som følger med produktet og tilgjengelig online på rexnordic.com
 2. bruk av produktet i anlegg som er uforenlige med bruksanvisningen og/eller problemer forårsaket av diverse forhold. Sjekk alltid de nødvendige tekniske spesifikasjonene i produktmanualen
 3. utilstrekkelig ventilasjon (produkter som krever tilstrekkelig ventilasjon for å fungere)
 4. erstatning for direkte eller indirekte skade forårsaket av den defekte enheten
 5. reparasjon av en defekt hvis en tredjepart har utført modifikasjoner eller reparasjoner på enheten
 6. reparasjon eller utskifting av deler som er utsatt for slitasje uten spesifikt gitte garantier
 7. feil forårsaket av UV-lys og sol, misfarging av badestampen eller andre fargeendringer i bruk.
 8. eventuelle feil som er karakteristiske for tre, for eksempel, men ikke begrenset til, skader forårsaket av fuktighetsendringer, misfarging, sprekker og spalter i treet.
 9. feil forårsaket av frysing
 10. UV-lyspære (forbruksvarer)

Hvis det under en garantireparasjon kommer frem at mangelen eller mulig mangel er forårsaket av en av de ovennevnte faktorene, skal importøren ha rett til å fakturere kunden for alle arbeids- og materialkostnader som er forårsaket av arbeidet. Importøren skal rapportere om en slik situasjon når saken har oppstått, i så fall skal kunden ha muligheten til ikke å reparere feilen som ikke dekkes av garantibetingelsene. I den situasjonen som er beskrevet ovenfor, skal produktets returgebyr være under kundens ansvar. Produktet kan også hentes fra importørens vedlikeholdstjeneste der produktet er sendt uten ekstra kostnad.

En rimelig frist for å rapportere en mangel skal ikke være senere enn 60 dager etter oppdagelsen av mangelen eller dagen da den skulle ha blitt oppdaget. Imidlertid, i tilfelle en mangel, må kunden alltid handle på en måte som sikrer at skaden ikke blir økt på grunn av kundens handlinger eller uaktsomhet. Ved rapportering av en feil må kjøperen fremlegge et garantisertifikat eller en annen pålitelig avklaring om hvor og når enheten ble kjøpt.

Når en estimerer en rimelig reparasjonstid, skal graden av feil tas i betraktning av sikkerheten og påliteligheten til enheten, vanskeligheten med å finne feilen, omfanget av reparasjonen og tilgjengeligheten av reservedeler.

Når det gjelder programvare, skal produsentens lisens og bruksvilkår overholdes.

 1. Presentere garantikrav

Garantikrav skal presenteres i henhold til de generelle garantibetingelsene.

 1. Garantiperioder etter komponent

Del

Rexener-garanti

Glassfiberen i badet

3+2*

Rexener Bioheater

2+1*

Glassfiberoverflaten 

3

LED-lys og fjernkontroll

2

Luftjet-system (ikke inkl. dyse)

3

Luftjet-dyser

2

Rørleggerarbeid

3

Treramme og kledning

3

Sirkulasjonspumpe og massefilter

3

UV-lys

2

UV-lyspære

1

Drivstofftank

3

Vedovn

2

* Ytterligere frivillige års med garanti kan legges til ved å aktivere produktet på rexnordic.com.

 1. Ansvarsfraskrivelse

Hvis ikke annet er spesifisert, gjelder generelle garantivilkår. Oppdaterte fullstendige vilkår finnes på www.rexener.com.

 

Airrex infravarmere og Rexener Vannvarmere

AIRREX INFRARØDE DIESELVARMERE

I tillegg til Rex Nordic Oy sine generelle garantivilkår, må vilkårene nedenfor oppfylles for at garantibetingelsene skal gjelde for Airrex-infravarmere.

 1. Airrex-infravarmere må kun brukes i henhold til brukerhåndboken.
 2. Ventilasjonen må være tilstrekkelig som beskrevet i bruksanvisningen.
 3. Kun Airrex-reservedeler og -dyser skal brukes i Airrex-infravarmere.
 4. Kun diesel, biodiesel eller avgiftsfri diesel skal brukes i Airrex-infravarmere.
 5. Airrex-infravarmer er kun for innendørs bruk, og skal ikke brukes eller lagres utendørs på noe tidspunkt.
 6. Det årlige vedlikeholdet er forskriftsmessig utført.
 7. Ved transport må ovnen alltid oppbevares trygt i oppreist stilling, ikke i stand til å bevege seg.
 8. Garantiperioden er to år.  Hvis Airrex-infravarmeren er registrert på rexnordic.com, utvides garantien med ett ekstra år.

REXENER BIOHEATER

I tillegg til Rex Nordic Oy sine generelle garantivilkår, må vilkårene nedenfor oppfylles for at garantibetingelsene skal gjelde for Rexener Bioheater.

 1. Rexener Bioheater må kun brukes i henhold til brukerhåndboken.
 2. Ikke noe saltvann eller saltklorinator kan brukes i Rexener Bioheater.
 3. Kun reservedeler for Rexener Bioheater skal brukes.
 4. Kun diesel, biodiesel eller avgiftsfri diesel skal brukes i Rexener Bioheater.
 5. Det årlige vedlikeholdet er forskriftsmessig utført.
 6. Ved transport må ovnen alltid oppbevares trygt i oppreist stilling, ikke i stand til å bevege seg.
 7. Garantiperioden er to år. Hvis Rexener Bioheater er registrert på rexnordic.com, utvides garantien med ett ekstra år.