Rex Nordic

Zoek

Algemene garantievoorwaarden

Garantie verleend door
Rex Nordic B.V (NL863668811B01)
Beech Avenue 54-62
1119 PW Schiphol

hierna ook aangeduid als “bedrijf” of “het bedrijf”

 1. Algemene beschrijving

  Het bedrijf verleent garantie aan consumenten die een product hebben gekocht dat door het bedrijf rechtstreeks of via een wederverkoper is ingevoerd. De rechten van de consument tijdens de garantieperiode worden bepaald aan de hand van de voorschriften die gelden in het land waar de garantie- of garantieclaim is ingediend. Deze garantie is een vrijwillige garantie van de fabrikant die de consument aanvullende rechten verleent naast zijn rechten op grond van de nationale consumentenwetgeving en heeft derhalve geen gevolgen voor deze wettelijke rechten. De garantie blijft geldig op voorwaarde dat het toestel overeenkomstig de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt en onderhouden.

  Alle producten moeten in overeenstemming met de gebruikshandleiding worden gebruikt.

  Tijdsgebonden of tijdelijke aanbiedingen zijn landgebonden, en de daaraan verbonden garantieclaims mogen niet worden ingediend in een ander land dan het land of de landen waar de aanbieding geldig is.

 2. Dekking van de garantie

  Het bedrijf dient de door hem ingevoerde producten te voorzien van een garantie voor materiaal- en fabricagefouten, overeenkomstig deze garantievoorwaarden. De garantieverlener is er verantwoordelijk voor dat de bruikbaarheid en de kwaliteit van het toestel gedurende de garantieperiode normaal blijven. Anders heeft het toestel een gebrek.

  Onder een gebrek wordt verstaan een door een deskundige vastgestelde afwijking van de normale kwaliteit van de producten van het bedrijf of van de desbetreffende door de fabrikant verstrekte richtwaarden, rekening houdend met de ouderdom van het toestel en de tijd dat het in gebruik is geweest. Zo worden bijvoorbeeld fabricage- en constructiefouten en andere gebreken en tekortkomingen die de bruikbaarheid van het toestel tijdens de garantieperiode nadelig beïnvloeden, beschouwd als gebreken die onder de garantie vallen.

  De garantieverlener is echter niet aansprakelijk voor het gebrek indien hij aannemelijk maakt dat de afwijking in de normale kwaliteit of bruikbaarheid van het apparaat te wijten is aan een oorzaak die met de koper verband houdt. De reden kan bijvoorbeeld zijn dat het apparaat in strijd met de onderhoudsinstructies wordt gebruikt of op andere wijze verkeerd wordt gebruikt, of dat het onderhoud dat volgens een door de fabrikant opgesteld onderhoudsprogramma moet worden uitgevoerd, wordt verwaarloosd of niet naar behoren is uitgevoerd. De garantiebeperkingen staan uitvoeriger beschreven in hoofdstuk 6.

  De garantie dekt alleen producten van het bedrijf die door een officiële dealer zijn verkocht, ofwel via de eigen webshop van het bedrijf werden verkocht.

  Alleen door het bedrijf erkende dealers mogen 1 extra jaar garantie op de markt aanbieden en er reclame voor maken.

  U kunt bij rexnordic.com een garantieclaim indienen. Elke poging om het product zelf te repareren, maakt de garantie op het product nietig.

 3. Aanvang en duur van de garantie

  De garantieperiode vangt aan op de dag van aankoop van het product. Een ontvangstbewijs of een soortgelijk bewijs van de aankoop van het product moet worden bewaard en bij aangelegenheden in verband met de garantie worden overgelegd om de garantie te bevestigen.

  Het bedrijf geeft 12 maanden garantie op de producten vanaf de datum van aankoop van het toestel. In het geval van specifiek genoemde en op de markt aangeboden producten kan de garantie worden verlengd op rexnordic.com door binnen vier (4) weken na de aankoopdatum een aanvullende garantie voor Airrex-producten te activeren.
  Meer informatie over de garantieperiodes van verschillende producten is beschikbaar op rexnordic.com.

 4. Werkzaamheden die onder de garantie vallen

  Als het toestel binnen de verlengde garantieperiode voor service onder garantie wordt gestuurd, moeten het aankoopbewijs en het garantiecertificaat (of een betrouwbare verklaring van de datum van aankoop) voor de verlengde garantie worden meegestuurd. Merk op dat de beslissing of het defect al dan niet door de garantie wordt gecorrigeerd, uitsluitend door het bedrijf wordt genomen. Op grond van de garantie wordt de reparatie van het defect dat onder de garantie valt, gratis uitgevoerd tijdens de garantieperiode tijdens de normale werkuren zoals aangegeven door het bedrijf.

  Eventuele kosten in verband met het vervoer van het toestel naar de serviceafdeling onder garantie of voor een reparatie onder garantie, zijn voor rekening van de klant. Bewaar de originele verpakking om eventueel vervoer te vergemakkelijken. De kosten verbonden met het terugzenden van het product naar de klant na de service onder garantie of reparatie onder garantiereparatie, indien het toestel was goedgekeurd voor onderhoud/reparatie onder garantie, zijn voor rekening van de dealer/importeur.

  Indien een defect aan of een reparatie van het product niet onder de garantie valt, moet de klant alle servicekosten betalen, inclusief eventuele portokosten. Indien het product of een onderdeel daarvan wordt vervangen in het kader van de rechten uit hoofde van deze garantietermijn, wordt het vervangende onderdeel eigendom van de klant en wordt het vervangen oude onderdeel eigendom van het bedrijf.

 5. Garantie op een gerepareerd product

  De garantie van een toestel dat in het kader van de garantie is gerepareerd of vervangen, loopt door tot het einde van de oorspronkelijke garantieperiode.

 6. Garantiebeperkingen

  Volgende gevallen zijn niet door de garantie gedekt:

  1. reparatie van een defect veroorzaakt door natuurlijke slijtage of oneigenlijk gebruik; gebrekkig of foutief onderhoud uitgevoerd door een andere partij dan het bedrijf of gebruiksomstandigheden die afwijken van de basisbepalingen; of keuze door de koper van een toestel dat niet geschikt of verkeerd gedimensioneerd is voor gebruik of voor een bepaalde toepassing. Instructies voor jaarlijks onderhoud zijn te vinden in de handleiding die bij het product wordt geleverd en zijn online beschikbaar op rexnordic.com
  2. gebruik van het product in faciliteiten die niet in overeenstemming zijn met de gebruikshandleiding en/of door omstandigheden veroorzaakte problemen. Controleer altijd de vereiste technische specificaties in de handleiding van het product
  3. onvoldoende ventilatie (producten die voldoende moeten worden geventileerd om te kunnen functioneren)
  4. vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door het defecte toestel is veroorzaakt
  5. reparatie van een defect indien een derde wijzigingen of reparaties aan het hulpmiddel heeft verricht
  6. reparatie of vervanging van aan slijtage onderhevige onderdelen zonder specifieke garanties
  7. fouten veroorzaakt door UV-lampen en de zon, ontkleuring van het bubbelbad of andere kleurveranderingen tijdens het gebruik.
  8. fouten die kenmerkend zijn voor hout, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot: schade veroorzaakt door veranderingen in het vochtgehalte, ontkleuring, barsten en splijten van het hout.
  9. fouten veroorzaakt door bevriezen
   Indien tijdens een reparatie onder garantie blijkt dat het gebrek of het mogelijke gebrek door een van de bovengenoemde factoren is veroorzaakt, heeft het bedrijf het recht de klant alle werkzaamheden en materiaalkosten te factureren die het gevolg zijn van de werkzaamheden. Het bedrijf dient een dergelijke situatie te melden zodra de zaak aan het licht is gekomen; in dat geval heeft de klant de keuze om het defect dat niet onder de garantievoorwaarden valt, niet te laten repareren. In de hierboven beschreven situatie zijn de retourkosten van het product voor rekening van de klant. Het product kan ook worden gerecupereerd bij de onderhoudsdienst van het bedrijf waar het product zonder extra kosten naartoe is gestuurd.
  10. Een redelijke termijn voor het melden van een gebrek is uiterlijk 60 dagen na de ontdekking van het gebrek of de dag waarop het gebrek ontdekt had moeten worden. In geval van een gebrek moet de klant echter altijd zo handelen dat de schade niet groter wordt door toedoen van of door nalatigheid van de klant. Bij het melden van een defect moet de koper een garantiebewijs voorleggen of een andere betrouwbare verklaring die aangeeft waar en wanneer het toestel is gekocht.
  11. Bij de raming van een redelijke reparatietijd wordt rekening gehouden met de ernst van het defect, de veiligheid en betrouwbaarheid van het toestel, de moeilijkheid om het defect te lokaliseren, de omvang van de reparatie en de beschikbaarheid van reserveonderdelen.
  12. Wat software betreft, moeten de licentie en de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant in acht worden genomen.
 7. Een garantieclaim indienen

  U kunt een garantieclaim indienen op rexnordic.com of per telefoon of e-mail bij de klantendienst van Rex Nordic tijdens de kantooruren. De actuele contactinformatie van de klantendienst is beschikbaar op rexnordic.com. Als u het product bij een officiële wederverkoper van Rex Nordic B.V hebt gekocht, kunt u ook contact opnemen met de wederverkoper.

 8. Service onder garantie en opties

  De meest geschikte optie voor service onder garantie kan worden bepaald door contact op te nemen met Rex Nordic. Bij de onderstaande opties bepaalt Rex Nordic een of meer te gebruiken opties:

  1. een bevoegd onderhoudspersoneelslid komt ter plaatse om de servicemaatregelen onder garantie uit te voeren
  2. de klant zendt het product per post naar de garantiedienst. Rex Nordic zal de portokosten in beide richtingen betalen indien aan de garantievoorwaarden is voldaan
  3. de klant levert het product bij een erkende wederverkoper, en de wederverkoper levert het product aan Rex Nordic.
  4. de klant levert het product rechtstreeks bij een door Rex Nordic aangewezen servicepunt. De klant is verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.
  5. Rex Nordic zal per post een gemakkelijk te vervangen onderdeel leveren, dat de klant zelf kan vervangen. Wij dragen geen enkele rechtstreeks of onrechtstreekse verantwoordelijkheid voor eventuele kosten voor werkuren.Als u begeleiding of meer informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met de onderhoudsafdeling van Rex Nordic. De actuele contactinformatie is beschikbaar op rexnordic.com.
 9. Disclaimer

  Deze garantie moet geïnterpreteerd worden volgens de wetten van het land waarin het door Rex Nordic Oy geïmporteerde product is verkocht.Voor zover de plaatselijke wetgeving dit toestaat, is Rex Nordic niet aansprakelijk voor werkingsdefecten, schade, verlies of andere onrechtstreekse schade aan het product als gevolg van verkeerd gebruik van het product, het niet in staat zijn om het product te gebruiken of schending van de rechtstreekse of onrechtstreekse garantie.

  NB! Om 1 jaar extra garantie te krijgen, moet u uw product activeren binnen een termijn van 4 weken te rekenen vanaf de aankoopdatum op www.rexnordic.com. De activering die nodig is om extra garantie te krijgen, kan alleen via deze website gebeuren.

Productspecifieke garantievoorwaarde

REXENER BUBBELBADEN

 1. Dekking van de garantie

  De importeur dient de door hem ingevoerde producten te voorzien van een garantie voor materiaal- en fabricagefouten, overeenkomstig deze garantievoorwaarden. De garantieverlener is er verantwoordelijk voor dat de bruikbaarheid en de kwaliteit van het toestel gedurende de garantieperiode normaal blijven. Anders heeft het toestel een gebrek.

  Onder een gebrek wordt verstaan een door een deskundige vastgestelde afwijking van de normale kwaliteit van de producten van de importeur of van de desbetreffende door de fabrikant verstrekte richtwaarden, rekening houdend met de ouderdom van het toestel en de tijd dat het in gebruik is geweest. Zo worden bijvoorbeeld fabricage- en constructiefouten en andere gebreken en tekortkomingen die de bruikbaarheid van het toestel tijdens de garantieperiode nadelig beïnvloeden, beschouwd als gebreken die onder de garantie vallen.

  De garantieverlener is echter niet aansprakelijk voor het gebrek indien hij aannemelijk maakt dat de afwijking in de normale kwaliteit of bruikbaarheid van het apparaat te wijten is aan een oorzaak die met de koper verband houdt. De reden kan bijvoorbeeld zijn dat het apparaat in strijd met de onderhoudsinstructies wordt gebruikt of op andere wijze verkeerd wordt gebruikt, of dat het onderhoud dat volgens een door de fabrikant opgesteld onderhoudsprogramma moet worden uitgevoerd, wordt verwaarloosd of niet naar behoren is uitgevoerd. De garantiebeperkingen staan uitvoeriger beschreven in hoofdstuk 6.

  De garantie geldt alleen voor producten van Rex Nordic B.V die door Rex Nordic B.V zijn ingevoerd en door een officiële dealer van Rex Nordic B.V worden verkocht.

  Volgende gevallen zijn niet door de garantie gedekt:

  • fouten die kenmerkend zijn voor hout, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot: schade veroorzaakt door veranderingen in het vochtgehalte, ontkleuring, barsten en splijten van het hout.

  • natuurlijke slijtage, bijvoorbeeld verwringen of verbranden van de roosters of andere verbrandingsonderdelen

  • schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of extreme temperaturen, bijvoorbeeld vorst

  • schade veroorzaakt door chemicaliën in het water

  • eventuele onrechtstreekse kosten veroorzaakt door het product, bijvoorbeeld reparaties aan een terras/dekplaat of ontmanteling en assemblage.

  • ander verkeerd gebruik door de gebruiker en fouten veroorzaakt door verkeerd gebruik

  U kunt een garantieclaim indienen op rexnordic.com of per telefoon of e-mail bij de klantendienst van Rex Nordic tijdens de kantooruren. De actuele contactinformatie van de klantendienst is beschikbaar op rexnordic.com. Elke poging om het product zelf te repareren, maakt de garantie op het product nietig.

 2. Garantiebeperkingen

  Volgende gevallen zijn niet door de garantie gedekt:

  1. reparatie van een defect veroorzaakt door natuurlijke slijtage of oneigenlijk gebruik; gebrekkig of foutief onderhoud uitgevoerd door een andere partij dan de importeur of gebruiksomstandigheden die afwijken van de basisbepalingen; of keuze door de koper van een toestel dat niet geschikt of verkeerd gedimensioneerd is voor gebruik of voor een bepaalde toepassing. Instructies voor jaarlijks onderhoud zijn te vinden in de handleiding die bij het product wordt geleverd en zijn online beschikbaar op rexnordic.com

  2. gebruik van het product in faciliteiten die niet in overeenstemming zijn met de gebruikshandleiding en/of door omstandigheden veroorzaakte problemen. Controleer altijd de vereiste technische specificaties in de handleiding van het product

  3. onvoldoende ventilatie (producten die voldoende moeten worden geventileerd om te kunnen functioneren)

  4. vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door het defecte toestel is veroorzaakt

  5. reparatie van een defect indien een derde wijzigingen of reparaties aan het hulpmiddel heeft verricht

  6. reparatie of vervanging van aan slijtage onderhevige onderdelen zonder specifieke garanties

  7. fouten veroorzaakt door UV-lampen en de zon, ontkleuring van het bubbelbad of andere kleurveranderingen tijdens het gebruik.

  8. fouten die kenmerkend zijn voor hout, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot: schade veroorzaakt door veranderingen in het vochtgehalte, ontkleuring, barsten en splijten van het hout.

  9. fouten veroorzaakt door bevriezen

  10. UV-lamp (verbruiksgoederen)

  Indien tijdens een reparatie onder garantie blijkt dat het gebrek of het mogelijke gebrek door een van de bovengenoemde factoren is veroorzaakt, heeft de importeur het recht de klant alle werkzaamheden en materiaalkosten te factureren die het gevolg zijn van de werkzaamheden. De importeur dient een dergelijke situatie te melden zodra de zaak aan het licht is gekomen; in dat geval heeft de klant de keuze om het defect dat niet onder de garantievoorwaarden valt, niet te laten repareren. In de hierboven beschreven situatie zijn de retourkosten van het product voor rekening van de klant. Het product kan ook worden gerecupereerd bij de onderhoudsdienst van de importeur waar het product zonder extra kosten naartoe is gestuurd.

  Een redelijke termijn voor het melden van een gebrek is uiterlijk 60 dagen na de ontdekking van het gebrek of de dag waarop het gebrek ontdekt had moeten worden. In geval van een gebrek moet de klant echter altijd zo handelen dat de schade niet groter wordt door toedoen van of door nalatigheid van de klant. Bij het melden van een defect moet de koper een garantiebewijs voorleggen of een andere betrouwbare verklaring die aangeeft waar en wanneer het toestel is gekocht.

  Bij de raming van een redelijke reparatietijd wordt rekening gehouden met de ernst van het defect, de veiligheid en betrouwbaarheid van het toestel, de moeilijkheid om het defect te lokaliseren, de omvang van de reparatie en de beschikbaarheid van reserveonderdelen.

  Wat software betreft, moeten de licentie en de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant in acht worden genomen.

 3. Een garantieclaim indienen

  Een garantieclaim moet worden ingediend in overeenstemming met de algemene garantievoorwaarden.

 4. Garantieperioden per component

  Onderdeel

  Rexener-garantie

  Schaalstructuur van de spa

  3+2*

  Rexener Bioheater

  2+1*

  Schaaloppervlak van de spa

  3

  Ledlamp en afstandsbediening

  2

  Luchtstraalsysteem (nozzle niet inbegrepen)

  3

  Luchtstraalnozzles

  2

  Leidingen

  3

  Houten frame en bekleding

  3

  Circulatiepomp & massafilter

  3

  UV-lamp

  2

  UV-lamp

  1

  Brandstoftank

  3

  Houtkachel

  2

  * U kunt op vrijwillige basis extra jaren garantie toevoegen door het product via rexnordic.com te activeren.

 5. Disclaimer

  Indien niet andersluidend aangegeven, zijn de algemene garantievoorwaarden van toepassing. De volledige, geactualiseerde voorwaarden zijn te vinden op rexener.com.

Productspecifieke garantievoorwaarden

AIRREX KACHELS

Naast de algemene garantievoorwaarden van Rex Nordic B.V, moet ook aan onderstaande voorwaarden worden voldaan opdat de garantievoorwaarden voor Airrex kachels van toepassing kunnen zijn.

 1. De Airrex kachel mag uitsluitend volgens de gebruikshandleiding worden gebruikt.

 2. Er moet voldoende ventilatie zijn, zoals in de gebruikshandleiding beschreven.

 3. In Airrex kachels mogen alleen Airrex reserveonderdelen en nozzles worden gebruikt.

 4. In Airrex kachels mag alleen diesel, biodiesel worden gebruikt.

 5. De Airrex kachel is uitsluitend voor gebruik binnenshuis en mag nooit buiten worden gebruikt of buiten worden opgeslagen.

 6. Het jaarlijks onderhoud moet correct zijn uitgevoerd.

 7. Tijdens vervoer moet de kachel altijd rechtop worden vastgezet, op een manier zodat die niet kan bewegen.

 8. De garantieperiode bedraagt 2 jaar. Indien de Airrex kachel op rexnordic.com geregistreerd is, dan wordt de garantie met 1 extra jaar verlengd.

REXENER BIOHEATER

Naast de algemene garantievoorwaarden van Rex Nordic B.V, moet ook aan onderstaande voorwaarden worden voldaan opdat de garantievoorwaarden voor de Rexener Bioheater van toepassing kunnen zijn.

 1. De Rexener Bioheater mag uitsluitend volgens de gebruikshandleiding worden gebruikt.

 2. In de Rexener Bioheater mag geen zout water of zout chloreerder worden gebruikt.

 3. Men mag uitsluitende Rexener Bioheater reserveonderdelen gebruiken.

 4. In de Rexener Bioheater mag alleen diesel, biodiesel worden gebruikt.

 5. Het jaarlijks onderhoud moet correct zijn uitgevoerd.

 6. Tijdens vervoer moet de kachel altijd rechtop worden vastgezet, op een manier zodat die niet kan bewegen.

 7. De garantieperiode bedraagt 2 jaar. Indien de Airrex kachel op rexnordic.com geregistreerd is, dan wordt de garantie met 1 extra jaar verlengd.