Rex Nordic

Search

Yleiset takuuehdot

Takuun myöntäjä:
Rex Nordic Oy (2646942–1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola, Finland

Jäljempänä myös “Yritys”

 1. Yleiskuvaus

Yritys myöntää takuun kuluttajille, jotka ovat ostaneet Yrityksen maahantuoman tuotteen joko suoraan tai jälleenmyyjältä.

Kuluttajan oikeudet takuuaikana määräytyvät sen maan säännösten mukaan, jossa takuu- tai takuuhuoltovaatimus on esitetty. Tämä takuu on vapaaehtoinen valmistajan takuu, joka antaa kuluttajille kansallisen kuluttajalainsäädännön mukaisten oikeuksien lisäksi muitakin oikeuksia, eikä se näin ollen vaikuta näihin laillisiin oikeuksiin. Takuu pysyy voimassa edellyttäen, että laitetta käytetään ja huolletaan käyttöohjeen mukaisesti.

Kaikkia tuotteita on käytettävä käyttöohjeen mukaisesti.

Määräaikaiset tai väliaikaiset tarjoukset ovat maakohtaisia, ja niihin liittyviä takuuvaatimuksia ei esitetä missään muussa maassa kuin siinä maassa tai niissä maissa, joissa tarjous on voimassa.

2. Takuun kattavuus

Yrityksen on annettava maahantuomilleen tuotteille materiaali- ja valmistusvirhetakuu näiden takuuehtojen mukaisesti. Takuun antaja vastaa siitä, että laitteen käytettävyys ja laatu pysyvät normaaleina koko takuuajan. Muussa tapauksessa laitteessa on vika.

Vialla tarkoitetaan asiantuntijan arvioimaa poikkeamaa Yrityksen tuotteiden normaalista laadusta tai siihen liittyvistä valmistajan antamista ohjearvoista ottaen huomioon laitteen ikä ja käyttöaika. Esimerkiksi valmistusviat ja rakenteelliset viat sekä muut viat ja puutteet, jotka heikentävät laitteen käytettävyyttä takuuaikana, katsotaan takuun kattamiksi vioiksi.

Takuun antaja ei kuitenkaan ole vastuussa viasta, jos se esittää kohtuullisen syyn siihen, että poikkeama laitteen normaalissa laadussa tai käytettävyydessä johtuu ostajaan liittyvästä syystä. Syynä voi olla esimerkiksi laitteen käsittely huolto-ohjeiden vastaisesti tai laitteen muu väärinkäyttö tai valmistajan laatiman huolto-ohjelman mukaisen huollon laiminlyönti tai puutteellinen suoritus. Takuun rajoitukset on kuvattu tarkemmin kohdassa 6.

Takuu kattaa vain sellaiset Yrityksen tuotteet, jotka sen virallinen jälleenmyyjä on myynyt tai jotka on myyty Yrityksen omasta verkkokaupasta.

Vain Yrityksen valtuuttamat jälleenmyyjät saavat markkinoida ja mainostaa yhden vuoden lisätakuuta.

Voit lähettää takuuvaatimuksen osoitteessa rexnordic.com. Jos yrität korjata tuotteen itse, takuu peruuntuu.

3. Takuun alkaminen ja kesto

Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivästä. Takuuseen liittyvissä asioissa on säilytettävä ja esitettävä kuitti tai vastaava todiste tuotteen ostosta takuun vahvistamiseksi.

Yritys myöntää tuotteille 12 kuukauden takuun laitteen ostopäivästä alkaen. Erikseen mainittujen ja markkinoitujen tuotteiden takuuta voidaan pidentää osoitteessa rexnordic.com aktivoimalla lisätakuu neljän (4) viikon kuluessa Airrex-tuotteiden ostopäivästä.

Lisätietoja eri tuotteiden takuuajoista on osoitteessa rexnordic.com.

4. Takuun piiriin kuuluvat työt

Jos laite lähetetään takuuhuoltoon pidennetyn takuuajan kuluessa, sen mukana on lähetettävä laajennetun takuun kuitti ja takuutodistus (tai luotettava selvitys ostopäivästä). Huomaa, että Yritys päättää yksin siitä, korjataanko vika takuun puitteissa. Takuun kattaman vian korjaaminen on suoritettava veloituksetta takuuaikana Yrityksen ilmoittamana normaalina työaikana.

Laitteen takuuhuoltoon tai -korjaukseen liittyvät mahdolliset kustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Säilytä alkuperäinen pakkaus kuljetuksen helpottamiseksi. Jälleenmyyjä/maahantuoja vastaa kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen palauttamisesta asiakkaalle takuuhuollon tai -korjauksen jälkeen, jos laite on hyväksytty takuuhuoltoon/-korjaukseen. Jos tuotteen vika tai korjaus ei kuulu takuun piiriin, asiakkaan on maksettava kaikki huoltokustannukset, mukaan lukien mahdolliset postikulut.

Jos tuote tai sen osa vaihdetaan osana tämän takuuehdon mukaisia oikeuksia, korvaavasta osasta tulee asiakkaan omaisuutta ja korvatusta vanhasta osasta Yrityksen omaisuutta.

5. Korjatun tuotteen takuu

Takuun perusteella korjatun tai vaihdetun laitteen takuu on voimassa alkuperäisen takuuajan päättymiseen saakka.

6. Takuun rajoitukset

Takuu ei kata seuraavia:

 1. luonnollisen kulumisen tai sopimattoman käytön aiheuttaman vian korjaaminen; muun osapuolen kuin Yrityksen suorittama puutteellinen tai virheellinen huolto tai mitoitusperusteista poikkeavat käyttöolosuhteet; tai ostajan laitevalinta, joka ei sovellu käyttöön tai tiettyyn sovellukseen tai joka on mitoitettu väärin. Ohjeet vuosittaisesta huollosta ovat tuotteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa ja verkossa osoitteessa rexnordic.com
 2. tuotteen käyttö ohjeen vastaisissa tiloissa ja/tai olosuhteiden aiheuttamat ongelmat. Tarkista aina tuotteen käyttöohjeessa mainitut tekniset vaatimukset
 3. riittämätön ilmanvaihto (tuotteet, jotka vaativat riittävän ilmanvaihdon toimiakseen)
 4. viallisen laitteen aiheuttamien välittömien tai välillisten vahinkojen korvaaminen
 5. vian korjaaminen, jos kolmas osapuoli on tehnyt laitteeseen muutoksia tai korjauksia
 6. kuluvien osien korjaaminen tai vaihtaminen ilman nimenomaisesti myönnettyjä takuita
 7. UV-säteilyn ja auringon aiheuttamat viat, porealtaan värimuutokset tai muut käytössä syntyneet värimuutokset
 8. puulle ominaiset viat, esimerkiksi rajoituksetta kosteuden muutoksista, värimuutoksista ja halkeamista johtuvat vahingot
 9. jäätymisen aiheuttamat viat

Jos takuukorjauksen aikana ilmenee, että vika tai mahdollinen vika on aiheutunut jostakin edellä mainitusta tekijästä, Yrityksellä on oikeus laskuttaa asiakasta työstä ja siihen liittyvistä materiaaleista. Yritys ilmoittaa tällaisesta tilanteesta, kun asia on tullut esille, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus olla korjaamatta vikaa, joka ei kuulu takuuehtojen piiriin. Edellä kuvatussa tilanteessa tuotteen palautusmaksut ovat asiakkaan vastuulla. Tuote voidaan ottaa talteen myös Yrityksen huoltopalvelusta, johon tuote on lähetetty ilman lisämaksua.

Kohtuullinen aika, jonka kuluessa viasta on ilmoitettava, on 60 päivää vian havaitsemisesta tai päivästä, jona se olisi pitänyt havaita. Vian ilmetessä asiakkaan on kuitenkin aina toimittava siten, ettei vahinko pahene asiakkaan toiminnan tai huolimattomuuden vuoksi. Ilmoittaessaan viasta ostajan on esitettävä takuutodistus tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin laite on ostettu.

Kohtuullista korjausaikaa arvioitaessa on otettava huomioon laitteen turvallisuus ja luotettavuus, vian paikantamisvaikeudet, korjauksen laajuus ja varaosien saatavuus.

Ohjelmistojen osalta on noudatettava valmistajan lisenssiä ja käyttöehtoja.

7. Takuuvaatimuksen esittäminen

Takuuvaatimuksen voi jättää osoitteessa rexnordic.com, puhelimitse tai sähköpostitse Rex Nordicin asiakaspalveluun aukioloaikoina. Asiakaspalvelun ajantasaiset yhteystiedot ovat osoitteessa rexnordic.com.

Jos olet ostanut tuotteen viralliselta Rex Nordic Oy -jälleenmyyjältä, voit myös ottaa yhteyttä jälleenmyyjään.

8. Takuuhuolto ja vaihtoehdot

Sopivin takuuhuoltovaihtoehto voidaan määrittää ottamalla yhteyttä Rex Nordiciin. Rex Nordic määrittää vähintään yhden alla olevista vaihtoehdoista:

 1. valtuutettu huoltohenkilöstö saapuu paikalle suorittamaan takuuhuollon toimenpiteet
 2. asiakas lähettää tuotteen takuuhuoltoon postitse. Rex Nordic maksaa postikulut molempiin suuntiin, jos takuuehdot täyttyvät
 3. asiakas toimittaa tuotteen valtuutetulle jälleenmyyjälle ja jälleenmyyjä toimittaa tuotteen Rex Nordicille.
 4. asiakas toimittaa tuotteen suoraan Rex Nordicin ilmoittamaan huoltosijaintiin. Asiakas vastaa hänelle aiheutuvista kustannuksista.
 5. Rex Nordic toimittaa helposti vaihdettavan osan postitse asiakkaan vaihdettavaksi.

Emme ole suoraan tai epäsuorasti vastuussa mistään työhön liittyvistä kustannuksista.  Jos tarvitset opastusta tai lisätietoja, ota yhteyttä Rex Nordicin huolto-osastoon. Ajantasaiset yhteystiedot ovat osoitteessa rexnordic.com.

9. Vastuuvapauslauseke

Tätä takuuta tulkitaan sen maan lakien mukaisesti, jossa Rex Nordic Oy:n maahantuoma tuote on myyty.

Paikallisen lainsäädännön sallimissa rajoissa Rex Nordic ei vastaa tuotteen virheellisestä käytöstä, käyttökyvyttömyydestä tai suoran tai epäsuoran takuun rikkomisesta aiheutuneista toiminnallisista vioista, vahingoista, menetyksistä tai muista tuotteelle aiheutuneista epäsuorista vahingoista.

HUOM! Vuoden lisätakuun saaminen edellyttää, että aktivoit tuotteen neljän viikon kuluessa ostopäivästä osoitteessa www.rexnordic.com. Lisätakuun edellyttämä aktivointi voidaan suorittaa vain tässä sivustossa.

Tuotekohtaiset takuuehdot

REXENER-POREALTAAT

 1. Takuun kattavuus

Maahantuojan on annettava maahantuomilleen tuotteille materiaali- ja valmistusvirhetakuu näiden takuuehtojen mukaisesti. Takuun antaja vastaa siitä, että laitteen käytettävyys ja laatu pysyvät normaaleina koko takuuajan. Muussa tapauksessa laitteessa on vika.

Vialla tarkoitetaan asiantuntijan arvioimaa poikkeamaa maahantuojan tuotteiden normaalista laadusta tai siihen liittyvistä valmistajan antamista ohjearvoista ottaen huomioon laitteen ikä ja käyttöaika. Esimerkiksi valmistusviat ja rakenteelliset viat sekä muut viat ja puutteet, jotka heikentävät laitteen käytettävyyttä takuuaikana, katsotaan takuun kattamiksi vioiksi.

Takuun antaja ei kuitenkaan ole vastuussa viasta, jos se esittää kohtuullisen syyn siihen, että poikkeama laitteen normaalissa laadussa tai käytettävyydessä johtuu ostajaan liittyvästä syystä. Syynä voi olla esimerkiksi laitteen käsittely huolto-ohjeiden vastaisesti tai laitteen muu väärinkäyttö tai valmistajan laatiman huolto-ohjelman mukaisen huollon laiminlyönti tai puutteellinen suoritus. Takuun rajoitukset on kuvattu tarkemmin kohdassa 6.

Takuu koskee vain Rex Nordic Oy:n maahantuomia ja sen virallisen jälleenmyyjän myymiä Rex Nordic Oy:n tuotteita.

Takuu ei kata seuraavia:

 • puulle ominaiset viat, esimerkiksi rajoituksetta kosteuden muutoksista, värimuutoksista ja halkeamista johtuvat vahingot
 • luonnollinen kuluminen, esimerkiksi ritilöiden tai muiden palavien osien kiertyminen tai palaminen
 • väärinkäytöstä tai äärimmäisistä lämpötiloista, esimerkiksi pakkasesta, aiheutuvat vahingot
 • vedessä käytettävien kemikaalien aiheuttamat vahingot
 • tuotteen mahdollisesti aiheuttamat välilliset kustannukset, kuten terassin/kannen korjaus tai purkaminen ja kokoaminen
 • muut käyttäjän väärästä toiminnasta ja virheistä johtuvat viat.

Takuuvaatimuksen voi jättää osoitteessa rexnordic.com, puhelimitse tai sähköpostitse Rex Nordicin asiakaspalveluun aukioloaikoina. Asiakaspalvelun ajantasaiset yhteystiedot ovat osoitteessa rexnordic.com. Jos yrität korjata tuotteen itse, takuu peruuntuu.

 1. Takuun rajoitukset

Takuu ei kata seuraavia:

 1. luonnollisen kulumisen tai sopimattoman käytön aiheuttaman vian korjaaminen; muun osapuolen kuin maahantuojan suorittama puutteellinen tai virheellinen huolto tai mitoitusperusteista poikkeavat käyttöolosuhteet; tai ostajan laitevalinta, joka ei sovellu käyttöön tai tiettyyn sovellukseen tai joka on mitoitettu väärin. Ohjeet vuosittaisesta huollosta ovat tuotteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa ja verkossa osoitteessa rexnordic.com
 2. tuotteen käyttö ohjeen vastaisissa tiloissa ja/tai olosuhteiden aiheuttamat ongelmat. Tarkista aina tuotteen käyttöohjeessa mainitut tekniset vaatimukset
 3. riittämätön ilmanvaihto (tuotteet, jotka vaativat riittävän ilmanvaihdon toimiakseen)
 4. viallisen laitteen aiheuttamien välittömien tai välillisten vahinkojen korvaaminen
 5. vian korjaaminen, jos kolmas osapuoli on tehnyt laitteeseen muutoksia tai korjauksia
 6. kuluvien osien korjaaminen tai vaihtaminen ilman nimenomaisesti myönnettyjä takuita
 7. UV-säteilyn ja auringon aiheuttamat viat, porealtaan värimuutokset tai muut käytössä syntyneet värimuutokset
 8. puulle ominaiset viat, esimerkiksi rajoituksetta kosteuden muutoksista, värimuutoksista ja halkeamista johtuvat vahingot
 9. jäätymisen aiheuttamat viat
 10. UV-lamppu (kulutustarvike)

Jos takuukorjauksen aikana ilmenee, että vika tai mahdollinen vika on aiheutunut jostakin edellä mainitusta tekijästä, maahantuojalla on oikeus laskuttaa asiakasta työstä ja siihen liittyvistä materiaaleista. Maahantuoja ilmoittaa tällaisesta tilanteesta, kun asia on tullut esille, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus olla korjaamatta vikaa, joka ei kuulu takuuehtojen piiriin. Edellä kuvatussa tilanteessa tuotteen palautusmaksut ovat asiakkaan vastuulla. Tuote voidaan ottaa talteen myös maahantuojan huoltopalvelusta, johon tuote on lähetetty ilman lisämaksua.

Kohtuullinen aika, jonka kuluessa viasta on ilmoitettava, on 60 päivää vian havaitsemisesta tai päivästä, jona se olisi pitänyt havaita. Vian ilmetessä asiakkaan on kuitenkin aina toimittava siten, ettei vahinko pahene asiakkaan toiminnan tai huolimattomuuden vuoksi. Ilmoittaessaan viasta ostajan on esitettävä takuutodistus tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin laite on ostettu.

Kohtuullista korjausaikaa arvioitaessa on otettava huomioon laitteen turvallisuus ja luotettavuus, vian paikantamisvaikeudet, korjauksen laajuus ja varaosien saatavuus.

Ohjelmistojen osalta on noudatettava valmistajan lisenssiä ja käyttöehtoja.

 1. Takuuvaatimuksen esittäminen

Takuuvaatimukset on esitettävä yleisten takuuehtojen mukaisesti.

 1. Takuuajat komponenteittain

OsaRexener-takuu
Altaan kuorirakenne3+2*
Rexener Bioheater2+1*
Altaan kuoren pinta3
LED-valo ja kaukosäädin2
Airjet-järjestelmä (ei sis. suutinta)3
Airjet-suuttimet2
Putkisto3
Puinen runko ja verhous3
Kiertopumppu ja massasuodatin3
UV-valo2
UV-lamppu1
Polttoainesäiliö3
Puukamiina2

 

* Valinnaisia lisätakuuvuosia voidaan lisätä aktivoimalla tuote osoitteessa rexnordic.com.

 1. Vastuuvapauslauseke

Ellei toisin mainita, sovelletaan yleisiä takuuehtoja. Täydelliset ajantasaiset ehdot ovat osoitteessa www.rexener.com.

 

AIRREX-LÄMMITTIMET

Rex Nordic Oy:n yleisten takuuehtojen lisäksi alla olevien ehtojen on täytyttävä Airrex-lämmittimien osalta.

 1. Airrex-lämmitintä saa käyttää vain käyttöohjeen mukaisesti.
 2. Ilmanvaihdon on oltava riittävä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
 3. Airrex-lämmittimissä saa käyttää vain Airrex-varaosia ja -suuttimia.
 4. Airrex-lämmittimissä saa käyttää vain dieseliä, biodieseliä tai polttoöljyä.
 5. Airrex-lämmitin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, eikä sitä saa koskaan käyttää eikä säilyttää ulkona.
 6. Vuosihuolto on suoritettu asianmukaisesti.
 7. Kuljetuksen aikana lämmitin on aina pidettävä turvallisesti pystyasennossa, eikä se saa liikkua.
 8. Takuuaika on 2 vuotta. Jos Airrex-lämmitin rekisteröidään osoitteessa rexnordic.com, takuuta pidennetään 1 vuodella.

REXENER BIOHEATER

Rex Nordic Oy:n yleisten takuuehtojen lisäksi alla olevien ehtojen on täytyttävä Rexener Bioheaterin osalta.

 1. Rexener Bioheateria saa käyttää vain käyttöohjeen mukaisesti.
 2. Rexener Bioheaterissa ei saa käyttää suolavettä eikä suolakloorauslaitetta.
 3. Vain Rexener Bioheater -varaosia saa käyttää.
 4. Rexener Bioheaterissa saa käyttää vain dieseliä, biodieseliä tai polttoöljyä.
 5. Vuosihuolto on suoritettu asianmukaisesti.
 6. Kuljetuksen aikana lämmitin on aina pidettävä turvallisesti pystyasennossa, eikä se saa liikkua.
 7. Takuuaika on 2 vuotta. Jos Airrex-lämmitin rekisteröidään osoitteessa rexnordic.com, takuuta pidennetään 1 vuodella.