Rex Nordic

Szukaj

“Gwarancja i rejestr marketingowy”

Połączenie oświadczenia o ochronie danych i dokumentu informacyjnego zgodnie z ustawą o ochronie danych (2018/1050) i ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (2016/679/UE).

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami o ochronie danych Rex Nordic Oy i jej spółki zależne są Współadministratorami, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych. Dalej w poniższym tekście zamiast słowa „Współadministrator” używane jest określenie „Administrator”. Punktem kontaktowym osoby, której dane dotyczą, jest spółka Rex Nordic Oy, która jest odpowiedzialna za zapewnienie, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszym oświadczeniem i obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Dane firmy:

Rex Nordic Group
Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finlandia
Identyfikator biznesowy: 2646942-1

Telefon: +358 40 180 1111

www.rexnordic.eu

 

 1. DANE KONTAKTOWE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRAWY ZWIĄZANE Z REJESTREM

Ville Metsälampi
ville.metsalampi@rexnordic.com

Telefon: +358 40 578 0368

 

 1. NAZWA REJESTRU:

Rex Nordic Oy – “Gwarancja i rejestr marketingowy”

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim Rejestr Klientów zawiera dane osobowe, przestrzegana jest Ustawa o ochronie danych osobowych oraz inne ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i polecenia urzędowe obowiązujące w danym momencie w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe to dane, które można powiązać z konkretną osobą. W dokumencie tym szczegółowo opisano procedury gromadzenia, przetwarzania i ujawniania danych osobowych oraz prawa osoby, której dane dotyczą.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zapisane w rejestrze gwarancyjnym wykorzystywane są w następujących celach: organizacja czynności serwisowych w ramach gwarancji, gromadzenie, przechowywanie i statystyka danych gwarancyjnych i konserwacyjnych, zbieranie i przetwarzanie reklamacji oraz informacji zwrotnych od klientów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na relacji z klientem. Celem przetwarzania danych osobowych jest utrzymywanie relacji z klientami, poprawa obsługi i doświadczenia klientów, zarządzanie i przetwarzanie zamówień oraz marketing. Ponadto informacje są wykorzystywane do celów serwisowych oraz wszelkich działań związanych z wycofaniem i innymi działaniami objętymi gwarancją. Dane Klientów mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

Dane klientów mogą być również ujawniane w celu rozwoju działalności biznesowej i operacji wewnętrznych w spółkach grupy Rex Nordic Oy i spółkach powiązanych.

Dane są przechowywane w rejestrze w ramach relacji z klientem lub okresu gwarancji. O ile osoba, której dane dotyczą, nie zażąda inaczej, Administrator ma prawo zachować istniejące dane także po okresie gwarancyjnym w celach usprawnienia działalności i analiz operacyjnych.

 1. JAKIE DANE ZBIERAMY

Zbieramy wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do celów wymienionych w ust. 4 powyżej. Przy przetwarzaniu danych osobowych zachowana jest szczególna staranność.

Gromadzimy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres
 • historia zakupów
 • dane identyfikacyjne urządzenia i zakupu
 • zamierzony cel
 • opinie klientów i informacje dotyczące skarg
 • informacje o czynnościach konserwacyjnych wykonywanych na urządzeniu
 • adres IP
 • numer seryjny urządzenia.

 

 1. REGULARNE ŹRÓDŁA DANYCH

Dane zapisane w rejestrze pochodzą z wiadomości przesyłanych przez Klienta w związku ze złożeniem zamówienia lub skorzystaniem z formularzy znajdujących się na stronie internetowej. Przechowujemy także dane klientów pozyskane z następujących źródeł: e-mail, telefon, serwisy społecznościowe, umowy, spotkania z klientami i inne sytuacje, w których bezpośrednim źródłem danych jest sam klient.

 1. PROCESORZY

Spółki należące do tej samej grupy co Rex Nordic Oy mogą przetwarzać dane osobowe w celach administracyjnych zgodnie i w granicach określonych przez obowiązujące w danym czasie przepisy dotyczące ochrony danych.

Rex Nordic Oy może również częściowo zlecić przetwarzanie danych osobowych stronie trzeciej, w takim przypadku Grupa Rex Nordic gwarantuje w drodze ustaleń umownych, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Podwykonawcy Rex Nordic Oy zajmują się m.in.: dostawą produktów zamówionych ze sklepu internetowego, rozwojem i konsultacją usług cyfrowych, przechowywaniem danych i zarządzaniem infrastrukturą techniczną, zarządzaniem transakcjami płatniczymi, fakturowaniem, analityką i zarządzaniem danymi, badaniami rynku i ankietami konsumenckimi, usługami marketingowymi i technologiami reklamowymi.

 1. REGULARNE UJAWNIANIE DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UE LUB EOG

Dane nie będą regularnie ujawniane innym stronom ani poza UE lub EOG, chyba że będzie to konieczne ze względu na techniczne wdrożenie zapewniane przez Rex Nordic Oy lub jej partnera. Rex Nordic Oy zrobi to wyłącznie w oparciu o podstawę prawną, np. gdy odbiorca znajduje się w kraju zapewniającym odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub gdy odbiorca jest związany umową obejmującą wymogi UE dotyczące przekazania danych osobowych poza Unię Europejską. Dane mogą zostać ujawnione władzom zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Rejestracja gwarancji odbywa się przy wykorzystaniu systemów importera zapewniających ten sam poziom bezpieczeństwa danych.

 1. ZASADY OCHRONY PLIKÓW DANYCH

Przetwarzanie rejestru odbywa się z należytą starannością, a dane przetwarzane za pomocą systemów informatycznych są odpowiednio chronione. Plik danych jest przechowywany na serwerach internetowych. Fizyczne i cyfrowe bezpieczeństwo danych sprzętu jest odpowiednio zorganizowane.

Administrator dba o to, aby zapisane dane, prawa dostępu do serwerów i inne informacje istotne dla bezpieczeństwa danych osobowych były przetwarzane w sposób poufny i wyłącznie przez pracowników, których obowiązki tego wymagają. Oprócz pracowników dostęp do rejestru mają także administratorzy serwisów internetowych. Sposób, w jaki administratorzy serwisów internetowych mogą przetwarzać dane, określa zawarta z nim umowa powierzenia przetwarzania danych.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe w rejestrze gwarancyjnym przechowujemy przez okres obowiązywania gwarancji, po czym dane są usuwane z rejestru. 

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH

Masz prawo otrzymać informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub kopię swoich danych osobowych oraz zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Masz także prawo żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, chyba że ich przechowywanie jest konieczne na podstawie np. ustawy o rachunkowości lub relacji z klientem. Masz również prawo zabronić marketingu bezpośredniego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresinfo@rexnordic.com.

Masz również prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach:
weryfikacja prawnie uzasadnionego interesu; sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych i sprawdzenie ich prawidłowości. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niewłaściwie, masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym co do zasady jest w tym przypadku Rzecznik Ochrony Danych. Możesz także zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe, które sam nam przekazałeś na podstawie zawartej umowy. W takim przypadku udostępnimy Twoje dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, który możesz samodzielnie zapisać lub przenieść do innego administratora.

Zapytania dotyczące plików danych należy składać za pomocą udostępnionego formularza żądania danych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, musi zweryfikować swoją tożsamość i prawo dostępu do danych rejestrowych w siedzibie Administratora w celu udostępnienia danych. Dane zostaną przekazane w najwłaściwszy sposób w terminie sześciu (6) tygodni od dnia złożenia wniosku o udostępnienie danych i wymaganej weryfikacji tożsamości.

 1. OCHRONA DANYCH

Nasza strona internetowa została zbudowana tak, aby była bezpieczna. Korzystamy z bezpiecznego połączenia SSL, zapór i logowania przy użyciu nazw użytkowników i haseł. Regularne aktualizacje dodatkowo wzmacniają bezpieczeństwo danych na stronie internetowej.

 1. PLIKI COOKIES

Na naszej stronie internetowej znajdują się pliki cookies, które zbierają dane o użytkownikach serwisu.
Pliki cookies umożliwiają m.in. śledzenie działań marketingowych Google Analytics i Facebook. Używamy tych danych, aby ulepszyć naszą stronę internetową i skuteczniej kierować nasz marketing. Możesz wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, aby zapobiec śledzeniu Twojej wizyty na naszej stronie.

 1. KONTAKT

Zapytania dotyczące plików danych należy składać za pomocą formularza żądania danych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, musi zweryfikować swoją tożsamość i prawo dostępu do danych rejestrowych w siedzibie Administratora w celu udostępnienia danych. Osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się osobiście lub pisemnie na adres podany w sekcji „Dane firmy”. Dane zostaną przekazane w najwłaściwszy sposób w terminie sześciu (6) tygodni od dnia złożenia wniosku o udostępnienie danych i wymaganej weryfikacji tożsamości.

 1. ZMIANY W OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych może być okresowo aktualizowane, na przykład ze względu na zmiany w przepisach prawa. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało ostatnio zaktualizowane 15 września 2020 r.

Zarządzanie relacjami z klientami CRM („Rejestr klientów”)

Połączenie oświadczenia o ochronie danych i dokumentu informacyjnego zgodnie z ustawą o ochronie danych (2018/1050) i ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (2016/679/UE).

 

 1. ADMINISTRATOR

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych oraz przepisami o ochronie danych Rex Nordic Oy i jej spółki zależne są Współadministratorami, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania. Dalej w poniższym tekście zamiast słowa „Współadministrator” używane jest określenie „Administrator”. Punktem kontaktowym osoby, której dane dotyczą, jest spółka Rex Nordic Oy, która jest odpowiedzialna za zapewnienie, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszym oświadczeniem i obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Dane firmy:

Rex Nordic Group
Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finlandia
Identyfikator biznesowy: 2646942–1

Telefon: +358 40 180 1111

www.rexnordic.eu

 

 1. DANE KONTAKTOWE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRAWY ZWIĄZANE Z REJESTREM

Ville Metsälampi
ville.metsalampi@rexnordic.com

Telefon: +358 40 578 0368

 1. NAZWA REJESTRU:

Rex Nordic Oy – Zarządzanie relacjami z klientami CRM („Rejestr klientów”)

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim Rejestr Klientów zawiera dane osobowe, przestrzegana jest Ustawa o ochronie danych osobowych oraz inne ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i polecenia urzędowe obowiązujące w danym momencie w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe to dane, które można powiązać z konkretną osobą. W dokumencie tym szczegółowo opisano procedury gromadzenia, przetwarzania i ujawniania danych osobowych oraz prawa osoby, której dane dotyczą.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych obowiązków w zakresie relacji z klientem lub gdy dokonujesz zakupów w naszym sklepie internetowym, przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie umowy.

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z obsługą klienta i marketingiem, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes.

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście elektronicznego marketingu bezpośredniego, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków ustawowych, podstawą prawną jest obowiązek ustawowy.

Celem przetwarzania danych osobowych jest utrzymywanie relacji z klientami, poprawa obsługi i doświadczenia klientów, zarządzanie i przetwarzanie zamówień oraz marketing. Ponadto informacje są wykorzystywane do celów serwisowych oraz wszelkich działań związanych z wycofaniem i innymi działaniami objętymi gwarancją. Dane klientów mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są z reguły przetwarzane tak długo, jak długo obowiązuje relacja z klientem, dla której potrzebujemy danych, lub do czasu zmiany osoby kontaktowej klienta. Po zakończeniu relacji z klientem dane osobowe są przechowywane przez maksymalnie pięć (5) lat na podstawie uzasadnionego interesu Rex Nordic Oy, takiego jak ewentualna obrona przed roszczeniami prawnymi. Dane osobowe mogą być również przechowywane dłużej, jeśli obowiązujące przepisy lub zobowiązania umowne Rex Nordic Oy wobec osób trzecich wymagają dłuższego okresu przechowywania. W przeciwnym razie dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będzie już potrzeby ich przechowywania lub weryfikacji, dochodzenia lub obrony praw przysługujących stronom.

Dane osobowe mogą być również przechowywane przez dłuższy okres, jeżeli obowiązujące przepisy prawa lub zobowiązania umowne firmy wobec osób trzecich wymagają dłuższego okresu przechowywania. Dane są przechowywane w rejestrze w ramach relacji z klientem lub okresu gwarancji. O ile osoba, której dane dotyczą, nie zażąda inaczej, Administrator ma prawo zachować istniejące dane także po okresie gwarancyjnym w celach usprawnienia działalności i analiz operacyjnych.

 1. JAKIE DANE ZBIERAMY

Gromadzimy Twoje dane osobowe, aby jak najlepiej dostarczać nasze produkty i usługi, zapewnić płynność zakupów oraz zapewnić sprawne działanie i utrzymanie naszych stron internetowych i usług. Przy przetwarzaniu danych osobowych zachowana jest szczególna staranność.

Gromadzimy następujące dane:

 

 • imię i nazwisko
 • numer indentyfikacyjny, np. data urodzenia
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres
 • historię zamówień i zakupów
 • sprzedawca
 • zachowania konsumenckie na stronie internetowej
 • aktywacja gwarancji
 • dane związane z zarządzaniem relacjami z klientami i kontaktem
 • inne dane ustalane indywidualnie na podstawie zgody.

 

Dane związane z zakupami:

 • dane dotyczące Twoich zamówień, dostaw, sposobów płatności, adresów do fakturowania i adresów dostaw, a także inne dane dotyczące transakcji z Rex Nordic Oy
 • kontakty z naszym działem obsługi klienta i związaną z tym komunikację
 • udział w akcjach promocyjnych i konkursach.

Dane zebrane z innych źródeł:

 • Jeśli połączyłeś się z naszą witryną, usługą lub kanałem mediów społecznościowych za pomocą osobistego profilu w mediach społecznościowych, możemy gromadzić dane publiczne dostępne w tym profilu.
 • Możemy zbierać aktualne dane dotyczące dostaw i dane kontaktowe od firm transportowych.

 

 1. STANDARDOWE ŹRÓDŁA DANYCH

Gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia naszej działalności i zarządzania relacjami z klientami.

Dane zapisane w rejestrze pozyskiwane są z wiadomości przesyłanych przez Klienta w związku ze złożeniem zamówienia. Przechowujemy także dane klientów pozyskane z następujących źródeł: e-mail, telefon, serwisy społecznościowe, umowy, spotkania z klientami i inne sytuacje, w których bezpośrednim źródłem danych jest sam klient.

 1. PROCESORZY

Spółki należące do tej samej grupy co Rex Nordic Oy mogą przetwarzać dane osobowe w celach administracyjnych zgodnie i w granicach określonych przez obowiązujące w danym czasie przepisy dotyczące ochrony danych.

Rex Nordic Oy może również częściowo zlecić przetwarzanie danych osobowych stronie trzeciej, w takim przypadku Grupa Rex Nordic gwarantuje w drodze ustaleń umownych, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Podwykonawcy Rex Nordic Oy zajmują się m.in.: dostawą produktów zamówionych ze sklepu internetowego, rozwojem i konsultacją usług cyfrowych, przechowywaniem danych i zarządzaniem infrastrukturą techniczną, zarządzaniem transakcjami płatniczymi, fakturowaniem, analityką i zarządzaniem danymi, badaniami rynku i ankietami konsumenckimi, usługami marketingowymi i technologiami reklamowymi.

 1. STANDARDOWE UJAWNIANIE DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UE LUB EOG

Jeśli złożyłeś zamówienie w naszym sklepie internetowym, możemy udostępnić firmie logistycznej dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

W zależności od Twoich preferencji dotyczących płatności, do przetwarzania płatności za zamówienia w sklepie internetowym możemy korzystać z usług zewnętrznego usługodawcy, w takim przypadku zostaniesz przekierowany na stronę internetową strony trzeciej. W takim przypadku obowiązują zasady i warunki witryny internetowej strony trzeciej. Nie zbieramy danych dotyczących płatności, takich jak dane karty kredytowej. Wszystkie dane dotyczące płatności są przetwarzane przez autoryzowanych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

Na potrzeby rozwoju operacyjnego oraz analizy i rozwoju biznesowego dane klientów mogą być ujawniane wewnętrznie w ramach grupy Rex Nordic Oy i spółek powiązanych. Na podstawie raportów nie można zidentyfikować poszczególnych osób.

 

Dane nie będą regularnie ujawniane innym stronom ani poza UE lub EOG, chyba że będzie to konieczne ze względu na techniczne wdrożenie zapewniane przez Rex Nordic Oy lub jej partnera. Rex Nordic Oy zrobi to wyłącznie w oparciu o podstawę prawną, np. gdy odbiorca znajduje się w kraju zapewniającym odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub gdy odbiorca jest związany umową obejmującą wymogi UE dotyczące przekazania danych osobowych poza Unię Europejską. Dane mogą zostać ujawnione władzom zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

 1. ZASADY OCHRONY PLIKÓW DANYCH

Przetwarzanie rejestru odbywa się z należytą starannością, a dane przetwarzane za pomocą systemów informatycznych są odpowiednio chronione. Plik danych jest przechowywany na serwerach internetowych. Fizyczne i cyfrowe bezpieczeństwo danych sprzętu jest odpowiednio zorganizowane. Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe nie zostaną zmienione, utracone, zniszczone lub udostępnione bez zezwolenia.

Administrator dba o to, aby zapisane dane, prawa dostępu do serwerów i inne informacje istotne dla bezpieczeństwa danych osobowych były przetwarzane w sposób poufny i wyłącznie przez pracowników, których obowiązki tego wymagają. Oprócz pracowników dostęp do rejestru mają także administratorzy serwisów internetowych. Sposób, w jaki administratorzy serwisów internetowych mogą przetwarzać dane, określa zawarta z nimi umowa powierzenia przetwarzania danych.

Materiał ręczny przechowywany jest w zamkniętym pomieszczeniu z zachowaniem szczególnej uwagi i ostrożności.

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo w każdej chwili ją wycofać. Ponadto, co do zasady i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zdecydować się na skorzystanie z następujących praw:

Prawo do informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Masz prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych oraz żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Masz także prawo żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, chyba że ich przechowywanie jest konieczne na podstawie np. ustawy o rachunkowości lub relacji z klientem. Masz również prawo zabronić marketingu bezpośredniego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@rexnordic.com.

Masz również prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach:
weryfikacja prawnie uzasadnionego interesu; sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i sprawdzenia ich prawidłowości.

Możesz także zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe, które sam nam przekazałeś na podstawie zawartej umowy. W takim przypadku udostępnimy Twoje dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, który możesz samodzielnie zapisać lub przenieść do innego administratora.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niewłaściwie, przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym co do zasady jest w tym przypadku Rzecznik Ochrony Danych ze względu na lokalizację głównej siedziby .

 1. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Cookies to krótkie pliki tekstowe, które przechowywane są w przeglądarce Twojego urządzenia oraz przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym w celu identyfikacji i ponownej identyfikacji użytkownika. Pliki cookies służą do identyfikacji używanej przeglądarki i wykorzystania uzyskanych w ten sposób danych do obliczenia liczby odwiedzin przeglądarki na stronie oraz analizy korzystania z naszej strony internetowej, np. do celów monitorowania statystycznego. Na naszych stronach internetowych również używamy plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Pliki cookies nie wyrządzają szkody ani nie zakłócają działania Twojego urządzenia, a dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików cookies w witrynach internetowych, możesz całkowicie wyczyścić lub wyłączyć pliki cookies. Ustawieniami plików cookies możesz zarządzać w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki internetowej. Jeśli pliki cookie są wyłączone, nie możemy zagwarantować funkcjonalności witryny.

Otrzymujemy od Facebooka imię i nazwisko indywidualnego użytkownika, jego publiczne zdjęcie profilowe oraz inne informacje, które zostały określone jako widoczne publicznie. Możesz także przekazać nam inne dane osobowe w komentarzach na stronach lub w komunikatorze internetowym, na przykład podczas obsługi klienta. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych poza Facebookiem i nie integrujemy danych z innymi rejestrami.

 1. OCHRONA DANYCH

Nasza strona internetowa została zbudowana tak, aby była bezpieczna. Korzystamy z bezpiecznego połączenia SSL, zapór i logowania przy użyciu nazw użytkowników i haseł. Regularne aktualizacje dodatkowo wzmacniają bezpieczeństwo danych na stronie internetowej.

 1. KONTAKT

Zapytania dotyczące plików danych należy składać za pomocą formularza żądania danych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, musi zweryfikować swoją tożsamość i prawo dostępu do danych rejestrowych w siedzibie Administratora w celu udostępnienia danych. Osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się osobiście lub pisemnie na adres podany w sekcji „Dane firmy”. Dane zostaną przekazane w najwłaściwszy sposób w terminie sześciu (6) tygodni od dnia złożenia wniosku o udostępnienie danych i wymaganej weryfikacji tożsamości.

 1. ZMIANY W OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych może być okresowo aktualizowane, na przykład ze względu na zmiany w przepisach prawa. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało ostatnio zaktualizowane 15 września 2020 r.